Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Poikkeamishakemus 623-408-1-151

PuuDno-2020-166

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa venevajan käyttötarkoituksen muuttamista varasto/kesäkeittiöksi Puumalan Hiekkoinniemen rantakaavan määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja rantakaavan rakennusten lukumäärästä.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Junninmäen kylässä Rn:o 1-151, pinta-ala 2830 m2.

Poikkeamislupaa haetaan Puumalan kunnan Hiekkoinniemen rantakaavan loma-asuntoalueen (RA), jolle saa rakentaa lomarakennuksen, saunan ja talousrakennuksen. Erillisten rakennusten lukumäärä saa olla enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu kerrosala enintään 120 m2 ja erillisen saunan enintään 20 m2.

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä loma-asunto 61 k-m2, varasto/työhuone 34 k-m2, aitta 15 k-m2, rantasauna 18 k-m2 ja venevaja. Venevaja on tarkoitus muuttaa varasto/kesäkeittiöksi 7 k-m2. Yhteensä 135 k-m2. Rakennusoikeuden ylitys on 15 %.

Poikkeamista haetaan venevajan muutokselle varasto/kesäkeittiöksi. Nykyinen venevaja on aivan vesirajassa. Hiekkoinniemen rantakaavassa on rakennukset sijoitettava rantaviivasta vähintään 10 metrin etäisyydelle.

Venevaja on 2008 hyväksytty toimenpideilmoituksella aivan vesirajaan. Venevaja on ollut rakennelma, jota ei ole katsottu rakennuspaikan rakennukseksi vaan rakennelmaksi. Nyt venevajan muutos varasto/kesäkeittiöksi tekisi siitä rakennuksen. Silloin myös poikkeaminen on rakennuspaikan rakennusten lukumäärästä ja rakennusoikeudesta.

Naapuri kiinteistön omistajia on kuultu. Heillä ei ole ollut mitään muistutettavaa poikkeamishakemuksesta. Vesialueen omistaa on kuultu ja heillä ei ole venevajan käyttötarkoituksen muuttamiselle varasto/kesäkeittiölle mitään estettä.

Perusteluinaan hakijat esittävät poikkeamishakemuksessa seuraavaa:

Venevaja on rakennettu vuonna 2008 ja siihen toimenpideilmoitus saatu 20.8.2008. Silloin se on tehty venevajaksi. Venevajaa ei voitu käyttää venevajana kun venevajan uoma täyttyi hiekalla. Venevaja oli muutaman vuoden käyttämättömänä. Venevajan aukkoihin oli asennettu lasit ja siitä tehtiin varasto kesäkeittiö. Nyt rakennusoikeuden puutteen vuoksi korjataan ikkunat ohjeiden mukaiseksi liukulaseiksi, jolloin rakennus ei vie asumisneliöitä kun on katos.

Venevaja sijaitsee rannan läheisyydessä ja etäisyys venevajaan on syksyllä ja keväisin useita metrejä, kun hiekka on pakkautunut rantaan. Korkean veden aikana vesi on venevajan reunassa ja ympärillä.

Tekninen johtaja, rakennustarkastaja sekä ympäristösihteeri ovat käyneet paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Venevajan muutos varasto/kesäkeittiöksi ei muuttaisi loma-asuntokiinteistön käyttöä. Venevajan käyttö alkuperäisen käyttöön on tullut mahdottomaksi ja rakennuksen haettu käyttö on perusteltua. Rakennusoikeuden ylitys on 15 %. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Kartat, ote ranta-asemakaavasta ja asemapiirros ovat liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan venevajan muutokselle varasto/kesäkeittiöksi aivan rantaviivaan Puumalan kunnan Junninmäen kylän kiinteistöllä 623-408-1-151 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 14.6.2022. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00