Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Aiesopimus Mikkelin seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä vuosina 2022-2025

PuuDno-2022-114

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kunnat (Mikkelin kaupunki, Juvan kunta, Kangasniemen kunta, Hirvensalmen kunta, Mäntyharjun kunta, Pertunmaan kunta, Puumalan kunta), Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon liitto ja Miksei Oy ovat yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa valmistelleet aiesopimuksen päivityksen seudun liikennejärjestelmän jatkuvasta kehittämisestä vuosille 2022-2025. Sopimus on jatkoa vuonna 2011 solmitulle ja edellisen kerran vuonna 2017 päivitetylle aiesopimukselle. Aiemmat sopimukset ovat toteutuneet hyvin.

Aiesopimus on sopijaosapuolten yhteinen näkemys Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämisestä sekä lähivuosina toteutettavista ja edistettävistä toimenpiteistä. Sopijaosapuolet sitoutuvat toimivaltansa ja käytettävissään olevien resurssien puitteissa edistämään toimenpiteiden toteutumista.

Sopimuksen on valmistellut ja sen toteuttamista koordinoi Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Valmistelun yhteydessä on pidetty kuntakohtaiset päättäjätilaisuudet marras-joulukuussa 2021.

Toimenpidekokonaisuuksiksi on vuosille 2022-2025 nostettu:

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen

Sujuvat matkaketjut                                                                                                                                       

Logistiikan kehittäminen

Tietoliikenne ja digitaalisuus

Aiesopimuksessa on määritelty alustavasti toimenpiteet toimenpidekokonaisuuksittain. Toimenpiteiden tarkemmasta ohjelmoinnista vastaa säännöllisesti kokoontuva Mikkelin seudun liikennejärjestelmätyöryhmä. Toimenpiteiden toteuttamisesta ja kustannusjaosta tehdään erilliset päätökset. Aiesopimusluonnos ja toimenpidetaulukko liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että Puumalan kunta osallistuu edelleen Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämistyöhön sekä hyväksyy aiesopimuksen vuosille 2022-2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00