Tekninen lautakunta, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pistohiekan maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt

PuuDno-2020-224

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pistohiekan infrarakentamisen edistyessä on eteen tullut läntisten ja itäisten alueiden välissä olevan kosteikkoalueen kantavuusongelmien ratkaiseminen. Maaperä on noin 60 metrin matkalla, paaluvälillä 530-590, höttöistä mutalikkoa ja turvemaata eli hyvin heikosti kantavaa rakennetta, joten tien ja varsinkin vesi- ja viemärijärjestelmän onnistuneen toteutuksen vuoksi alueelle täytyy tehdä varsin mittavat massanvaihdot. Syvimmillään täyttö ulottuu lähes viiden metrin syvyyteen maanpinnasta. Kyseisen tiealueen ja lähelle tulevan puhdistamon kohdalle täytyy massoja vaihtaa yhteensä noin 2900 kuutiota. Urakoitsija on jättänyt massanvaihdosta lisä- ja muutostyölaskelman hinnaltaan 81 205,00 euroa, alv 0%. Suurin kustannus, noin 55 000 euroa, muodostuu materiaalista eli massanvaihdossa käytettävästä louheesta.Louheen määrä ja siten myös kustannus voi pienentyä, mikäli alueelta kaivettua hiekkaa riittää käytettäväksi louheen lisänä täytöissä. Työ- ja materiaalikustannukset perustuvat urakkatarjouksessa jätettyihin yksikköhintoihin.

Rakentamisen aikana on myös huomattu, että maaperä paaluvälillä 850-1040 on routivaa, savista moreenia. Suunniteltu 450 mm paksuinen rakennekerros ei tällöin riitä, vaan rakennetta on paksunnettava metriin käyttämällä alueen hienoa hiekkaa suodatinkerroksena.  Rakenne on myös salaojitettava ja purettava maastoon kahdessa eri pisteessä huomioiden vajovesien viettosuunta ja maastonmuodot. Tämän lisä- ja muutostyön hinta on 19 392,50 euroa, alv 0%.

Lisä- ja muutostyölaskelmat, suunnitelmat ja valokuvat aiheesta oheismateriaalina.

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 7.12.2015 valtuuttaa teknisen johtajan päättämään alle 50 000 euron arvoisista urakkasopimuksista ja niitä koskevista suunnittelusopimuksista, sekä lautakunnan päättämään alle 200 000 euron arvoisten rakennustöiden urakkasopimuksista sekä niitä koskevista suunnittelusopimuksista. Koska esitettyjen maarakennuslisätöiden kustannukset menevät yli teknisen johtajan päätösvallan on lautakunnan syytä tehdä päätös.  

Pistohiekan matkailualueen katujen ja kunnallistekniikan maarakennustöiden ensimmäisen vaiheen toteuttamiseen on varattu vuosille 2020 ja 2021 yhteensä 500 000 euroa. Maanrakennustöiden urakkahinta oli 274 900,00 euroa, alv. 0%.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan tekninen lautakunta hyväksyy lisä- ja muutostyölaskelmien 2 ja 3 mukaiset kustannukset, yhteensä 100 597,50 euroa, alv 0%.

Keskustelun kuluessa Paavo Kyhyräinen esitti, että Puumalan tekninen lautakunta ei hyväksy lisä- ja muutostyölaskelmien 2 ja 3 mukaisia kustannuksia, yhteensä 100 597,50 euroa, alv 0%. Esitystä ei kannatettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Paavo Kyhyräinen jätti asiasta eriävän mielipiteen


Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00