Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Yksityisteiden avustukset: matkailu, nähtävyydet ja julkiset tapahtumat

PuuDno-2019-141

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan aiemmat päätökset:

  1. Kunnanhallituksen päätöksen 16.2.2015 § 7 mukaan kunnossapitoavustukseen oikeutettuja yksityisteitä ovat Puumalan kunnan alueella olevat pysyvän asutuksen pääsytiet, joiden asumisesta aiheutuvan ulkoisen liikenteen käyttämä matka on vähintään 500 metriä. Pysyvän asunnon tulee olla käyttötarkoitukseltaan vakituinen asunto ja väestötietojärjestelmässä henkilön kotipaikka.
  1. Kunnanhallituksen päätöksen 6.5.1996 § 112 mukaan muu yksityisen tien rakentamisen, parantamisen ja kunnossapidon sekä talvitien kunnossapidon avustaminen harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.
  1. Hallintosäännön § 17 (KV 12.12.2016 § 50) mukaan maankäyttöteknikko päättää yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja harkinnanvaraisten avustusten talousarvion puitteissa ja kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.

Kunta on voinut aiemminkin myöntää harkinnanvaraisia avustuksia kussakin tapauksessa erikseen. Kunnan omassa markkinoinnissaan esille tuomat turistinähtävyydet ja tapahtumat voivat aiheuttaa ulkopuolista liikennettä yksityisteille. Tällaisia kohteita varten on perusteltua myöntää kohdennettua tieavustusta hakemuksen perusteella. Avustus on joustavampi ja tasapuolisempi keino osallistua yksityistien kunnossapitoon kuin se, että kunta olisi tiekunnan osakas tai kunnalle määrättäisi käyttömaksu.

Hallintosäännön 15 § mukaan lautakunta päättää toimialallaan määrärahojen käytöstä. Yksityistieavustukset ovat teknisen lautakunnan budjetissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä matkailun, nähtävyyksien ja julkisten tapahtumien perusteella harkinnanvaraisia avustuksia seuraavilla ehdoilla:

  1. avustusta haetaan kerran vuodessa ylimääräisen liikennemäärän perusteella
  2. myönnetty avustus on kohdistettava ylimääräisen ulkopuolisen liikenteen aiheuttamien haittojen vähentämiseen

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00