Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Yksityisteiden avustukset: Yksityistielain 84 §:n mukaiset avustukset

PuuDno-2019-139

Valmistelija

  • Merja Tuomainen, maankäyttöteknikko, merja.tuomainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan aiemmat päätökset:

  1. Kunnanhallituksen päätöksen 16.2.2015 § 7 mukaan kunnossapitoavustukseen oikeutettuja yksityisteitä ovat Puumalan kunnan alueella olevat pysyvän asutuksen pääsytiet, joiden asumisesta aiheutuvan ulkoisen liikenteen käyttämä matka on vähintään 500 metriä. Pysyvän asunnon tulee olla käyttötarkoitukseltaan vakituinen asunto ja väestötietojärjestelmässä henkilön kotipaikka.
  1. Kunnanhallituksen päätöksen 6.5.1996 § 112 mukaan muu yksityisen tien rakentamisen, parantamisen ja kunnossapidon sekä talvitien kunnossapidon avustaminen harkitaan kussakin tapauksessa erikseen.
  1. Hallintosäännön § 17 (KV 12.12.2016 § 50) mukaan maankäyttöteknikko päättää yksityisteiden kunnossapitoavustusten ja harkinnanvaraisten avustusten talousarvion puitteissa ja kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.

1.1.2019 voimaan tulleessa yksityistielain (560/2018) 84 §:ssä määrätään kunnan avustuksista seuraavasti: ”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Hallintosäännön 15 § mukaan lautakunta päättää toimialallaan määrärahojen käytöstä. Yksityistieavustukset ovat teknisen lautakunnan budjetissa.

Tekninen johtaja on esteellinen esittelemään tätä asiaa eli yhteisöjäävi. Esittelijänä toimii tämän pykälän osalta puheenjohtaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Luukkonen, olli.luukkonen@puumala.fi

Sen lisäksi, mitä yksityistielain 84 §:ssä on määrätty, tekninen lautakunta päättää hyväksyä tiekunnallisten yksityisteiden avustusten jakoperusteet seuraavilla ehdoilla:

  1. tiekunnan on pidettävä kokoukset yksityistielain 60 §:n mukaisesti
  2. tietä avustetaan pysyvän asutuksen osalta
  3. matka pysyvään asutuksen tulee olla vähintään 500 metriä
  4. rakennuksen tulee olla käyttötarkoitukseltaan vakituinen asunto ja väestötietojärjestelmässä henkilön kotipaikka
  5. tie, joka yhdistää kaksi yleistä tietä ja/tai jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, saa kunnossapitoavustuksen 20 %:lla korotettuna

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00