Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tenniskenttien saneeraus/ jatkokäsittely

PuuDno-2019-103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan Yhtenäiskoulun pihapiirissä olevien, vuonna 1992 valmistuneiden hiekkatekonurmikenttien pintamateriaali uusitaan ja samalla korjataan kenttien virheelliset kaadot. Urakkaan kuuluu ympärysaitojen uusiminen, sekä verkkotoppien ja niiden jalustojen uusiminen. Vanha pintamateriaali puretaan pois ja kierrätetään asianmukaisesti urakoitsijan toimesta. Vanhat aidat jäävät tilaajalle eli kunnalle.

Tenniskenttiä alueella on kolme. Pelikenttäalue ja samalla aidattava alue on ympärysmitoiltaan 63 m x 36 m ja hiekkatekonurmen pinta-ala 2268 m2. Urakkaan kuuluu tekonurmen alustana toimivan kivituhkakerroksen oikaisu vaakatasoon sekä mahdollinen kivituhkakerroksen lisäys ja tiivistys. Urakkaan kuuluvat kaikki materiaalit ja vaadittavat työsuoritukset. Alempia rakennekerroksia ja salaojituksia ei tarvitse uusia.

Ympärysaitamalli on elementtirakenteinen ja se varustetaan kolmella henkilöportilla, sekä 3,6 metriä leveällä huoltoportilla. Aidan korkeus pitkillä sivuilla on kolme metriä ja lyhyillä sivuilla kaksi metriä. Ympärysaidan ja sitä kannattavien pylväiden materiaali on kuumasinkitty teräs, optiona on pyydetty tarjousta aidasta pulverimaalattuna, tumman vihreänä.

Hankkeeseen on haettu aluehallintoviraston avustusta 22 500 euroa. Kunta on varannut hankkeen toteutukseen 50 000 euron määrärahan vuoden 2019 investointiosassaan.

Tarjouksia on pyydetty 2.4.2019 sähköpostitse viideltä suomalaiselta urheilukenttärakentajalta.

Määräaikaan 11.4.2019 klo 16.00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta yritykseltä. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Saltex Oy:n tarjouksen tenniskenttien saneerauksesta hintaan 76 342,00 euroa, alv 0%.

Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdollisena Saltex Oy:n tarjouksen Puumalan kunnan tenniskenttien uusimisesta hintaan 76 342,00 euroa, alv. 0%.  Ehtona on, että aluehallintovirasto myöntää haettua tukea vähintään talousarvion mukaisesti 20 000 euroa, alv 0%.
Toteutus siirtyy mahdollisesti loppukesälle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.4.2019 ehdollisena Saltex Oy:n tarjouksen Puumalan kunnan tenniskenttien uusimisesta hintaan 76 342,00 euroa, alv. 0%.  Hyväksymisen ehtona oli, että aluehallintovirasto myöntää haettua tukea vähintään talousarvion mukaisesti 20 000 euroa, alv 0%.

Puumalan kunta sai 22.5.2019 tiedon, että Itä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää hankkeelle valtionavustusta 17 000 euroa, alv 0%. Haettu määrä oli 22 500 euroa, alv 0%.

Koska tekninen lautakunta oli päättänyt urakan toteuttamiseen avustusrajaksi vähintään 20 000 euroa, alv 0%, on päätöstä syytä muuttaa.

Ehdollisesta päätöksestä ja hankkeen viivästymisestä on sovittu voittaneen tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Toteutus siirtyy loppukesälle 2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Saltex Oy:n tarjouksen Puumalan kunnan tenniskenttien uusimisesta hintaan 76 342,00 euroa, alv. 0%. Aluehallintoviraston tuki hankkeelle on 17 000 euroa, alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00