Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Rakennustarkastajan valitseminen

PuuDno-2019-3

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan rakennustarkastaja irtisanoutui tehtävästään 30.4.2019. Uuden rakennustarkastajan hakuprosessi aloitettiin välittömästi ja hakuaika virkaan päättyi 22.5.2019 klo 15.00. Hakuilmoitus julkaistiin Länsi-Savossa sekä Puumala-lehdessä. Ilmoitus oli myös työvoimahallinnon sivuilla, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla.

Viran kelpoisuusehtona oli maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n mukainen pätevyys tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäsäännöksen mukainen pätevyys.

Valittavalta rakennustarkastajalta edellytetään hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta. Lisäksi arvostetaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä kunnallishallinnon tuntemusta. Rakennusvalvonnan ohjelmistojen (mm. sähköinen lupajärjestelmä, lupapiste.fi) tunteminen arvioidaan myös eduksi valintaa tehtäessä.

Määräaikaan mennessä virkaa haki neljä henkilöä, joista kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Yksi hakijoista perui hakemuksensa ennen haastatteluja 26.5.2019. Kolmen jäljelle jääneen henkilön haastattelut käytiin 27. ja 28.5.2019. Haastatteluryhmään kuuluivat tekninen johtaja, rakennusvalvonnan toimistosihteeri, sekä neljä teknisen lautakunnan jäsentä.  Hallintosäännön mukaan rakennustarkastajan valinta on teknisen lautakunnan päätös.

Rakennustarkastajan virkaa hakivat määräaikaan mennessä seuraavat henkilöt: Marko Haataja Imatralta, Hannu Ihalainen Mikkelistä ja Martti Kerkelä Lappeenrannasta.

Yhteenveto haastatteluista oheismateriaalina.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää:

1. myöntää Antti Närväselle eron Puumalan kunnan rakennustarkastajan virasta;

2.  valita uudeksi rakennustarkastajaksi rakennusinsinööri AMK Marko Haatajan. Perusteluna valinnalle on Haatajan riittävä koulutuksellinen pätevyys, työkokemus rakennusvalvonnan tehtävissä ja haastattelussa osoittamansa soveltuvuus.

3.  virkaan sovellettavan kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta;

4.  viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3 200 €/kk;

5.  viran työajaksi 36 h 45 min/vko;

6.  viran täytössä noudatettavan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Merkittiin, että teknisellä lautakunnalla oli kokouksessa käytettävissään yhteenveto haastatteluista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, taloushallinto, palkkahallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00