Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Poikkemishakemus/ 623-407-1-24

PuuDno-2019-132

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa saunan rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Ihalaisen kylässä, kiinteistötunnus 623-407-1-24, pinta-ala 2400 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Hurissalon osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään uudelle enintään 25 k-m2:n saunarakennukselle vähintään 15 metrin etäisyyttä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan purettavan saunarakennuksen paikalle. Purettavan saunan kerrosala on 12 m2 ja rakennettavan saunan kerrosala 14,5 m2.

Hakija on liittänyt hakemukseensa selvityksen naapureiden kuulemisesta. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitetylle paikalle on perusteltua muiden rakennusten sijainti ja maaston muodot huomioon ottaen. Nykyisen saunan takana 15 metrin etäisyydellä rannasta on kellari, joka pitäisi purkaa uuden saunarakennuksen tieltä.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sijaintikartta, asemapiirros ja rakennuspiirustukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan uuden rantasaunan rakentamiselle esittelytekstin mukaisesti Puumalan kunnan Ihalaisen kylässä, kiinteistötunnus 623-407-1-24, rakennuspaikan maasto-olosuhteiden perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 12.6.2019. Päätös on voimassa yhden vuoden voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00