Tekninen lautakunta, kokous 7.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Lausunto pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista

PuuDno-2019-133

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskus pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan Teknisen lautakunnan lausuntoa esityksestään pohjavesialueiden uudesta luokituksesta ja rajauksesta. Lausuntopyyntö 10.5.2019, ESAELY/82/2018.

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut kaikkien Puumalan kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden (15 kpl) luokituksen ja rajauksen (liite 1).

Kunnan eteläisellä rajalla on lisäksi neljä III-luokan pohjavesialuetta, Pipulakangas (0570015), Särkijärvi (0570053), Valkia Ruokojärvi (0570051) ja Valkialammit (0570052), joiden pääsijaintikunta on Ruokolahti. Näiden pohjavesialueiden luokittelusta vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Puumalan seitsemästä III-luokan pohjavesialueesta kolme: Hietaniemi, Iso-Kuokkajärvi ja Kärsälampi poistetaan luokituksesta. Pohjavesialueista kolme: Laju, Niinisaari ja Pitkäkangas siirretään 2-luokkaan. Pitkäkankaan pohjavesialueen rajausta pienennetään alueen lounas- ja luoteissyrjillä.

Vaanharju luokitellaan 2E -luokkaan. Pohjavesialueella sijaitsee laajahko lähteinen alue, johon kuuluu tihkupintoja, pieni avolähde ja noro sekä lähdevaikutteista kosteaa lehtoa ja ruohokorpea.

Puumalassa ei ole luokituksesta aiemmin poistettuja pohjavesialueita (ns. IV-luokka).

Rantaviivoilla pohjavesialueiden muodostumisalueiden rajat on päivitetty vastaamaan Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2016 julkaisemaa valtakunnallista rantaviiva-aineistoa (Ranta 10 -aineisto). Muutos on todellisuudessa pieni ja sen pääasiallinen tarkoitus on erilaisten paikkatietoaineistojen yhtenäistäminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa ELY-keskuksen esittämästä uudesta pohjavesien rajauksesta ja luokituksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.