Tekninen lautakunta, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Poikkeamishakemus / 623-417-1-453

PuuDno-2018-105

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan rakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Kontilan kylässä Rn:o 1:453, pinta-ala n.5,89ha.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalla on tällä hetkellä rantasauna 14 k-m2 sekä kaksi talousrakennusta 18 k-m2 ja 10 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 42 k-m2.

Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 4000 m2:n rakennuspaikan rakennusoikeus on 200 k-m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Kiinteistön omistajalla on tarkoitus rakentaa paikalle noin 93:n kerrosneliömetrin kokoinen vapaa-ajan asunto.

Osayleiskaavan mukainen rakennuspaikka on merkitty kaavakarttaan niin, että rakentamisalue sijoittuu Jänniementien molemmille puolille. Uusi vapaa-ajan rakennus tulisi sijoittumaan Jänniementien ja rannan väliselle niemelle keskeisesti siten, että rakennuksen etäisyys rannasta olisi mahdollisimman pitkä, kuitenkin liittyminen Jänniementieltä kiinteistölle huomioiden. Rakennus tulisi sijoittumaan tällöin noin 12 metrin päähän rannasta.

Loma-asunnon vaatimat tekniset järjestelyt on selvitetty hakemuksessa puhtaan veden ja jätevesien osalta, toteutettuna esitetyn mukaisesti niillä on mahdollista saavuttaa Puumalan kunnan vaatimukset jätevesien käsittelystä ranta-alueella. Uuden rakennuksen tieltä purettaisiin lisäksi toinen talousrakennuksista.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennuksen sijoittaminen kaavan mukaisella rakennuspaikalla toisaalle ei ole perusteltua. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettva rakennuslupa.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 8.6.2018.

Sijaintikartta, asemapiirros ja luonnos ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiseen noin 12 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Kontilan kylän kiinteistölle 623-417-1-453 edellä esitetyn perusteella.

 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
 

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00