Tekninen lautakunta, kokous 5.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle koskien Hamulan hirviseura ry:n tekemään valitukseen

PuuDno-2017-260

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan maa-alueita on perinteisesti vuokrattu eri metsästysseuroille lähinnä hirvieläinten ja suurpetojen metsästystä varten. Kunnan omistama, Pirttimäen ympäristössä sijaitseva, noin 500 hehtaarin maa-aluetta on vuokrattu Hamulan hirviseurueelle jo vuosikymmeniä. Alueelle myöhemmin perustettu Torikansalon Erä ry on lähestynyt kuntaa vuoden 2017 aikana ja toivonut saavansa vuokrata ko. maa-aluetta syksystä 2018 alkaen. Torikansalon Erä ry:n yhteyshenkilöt ovat käyneet kunnassa neuvottelemassa asiasta 18.8.2017 ja olleet yhteydessä myös sähköpostitse esitellen voimassa olevia maanvuokrasopimuksiaan ja ajatuksiaan mahdollisuudesta saada kunnan maat vuokralle.

Puumalan kunnan johtosäännön pykälän 17 mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen Hamulan hirviseurueelle. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut aiemminkin ja moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.  

Torikonsalon Erän oikaisuvaatimuksessa vaaditaan oikaisua teknisen johtajan päätökseen siten, että kunta vuokraisi osan ko. maa-alueiden (Kunnanrahkan-Torikon-Pirttimäen alueet, ei Itravuoret/Heinaidanvuorten alue) hirvieläinten metsästys-oikeuksista heille.

Edelleen Torikansalon Erä ry vaatii oikaisua puumalalaisina perheinä/maanomistajina, sillä tehdyllä päätöksellä he eivät saa tukea omalta kunnaltaan, eivätkä pysty näin ollen osallistumaan siltä osin omien metsiensä hoitoon.

Perusteluna esitetään mm. Hamulan hirviseurueen haluttomuutta kuulla millään tavalla maanomistajien mielipiteitä metsästystapaansa ja -ryhmäänsä kasatessa. Oikaisuvaatimuksen mukaan tämän takia monet maanomistajat irtisanoivat maansa hirvieläinten metsästysvuokrasopimukset Hamulan hirviseurueelta ja perustivat uuden seuran, Torikansalon Erän, viemään asioita toiseen suuntaan. Samalla monet näistä maanomistajien edustajista erosivat Hamulan hirviseurueesta. Oikaisuvaatimuksessa kuvataan eri tavoin Hamulan hirviseurueen haluttomuutta neuvotteluihin Torikansalon Erän kanssa.

Kuten Torikansalon Erä oikaisuvaatimuksessaan esittää, hirvenmetsästys vaatii yhtenäisen, vähintään 1000 hehtaarin suuruisen alueen. He toteavat, että heillä ei ole lain vaatimaa riittävän suurta yhtenäistä aluetta, ei vaikka kunta vuokraisikin haetut kunnan alueet Pirttimäen ja Torikon keskeisillä alueilla. Torikansalon Erä esittääkin kolmen vuoden koeaikaa seuralleen, jonka aikana heidän tulisi saada rakennetuksi yhtenäinen 1000 hehtaarin maa-alue ja päästä metsästämään hirviä alueella. Muussa tapauksessa he luopuisivat metsästysvuokrasopimuksesta.

Lisäksi Torikansalon Erä haluaa tuoda ilmi sen, että jo yhtenäinen 500 hehtaarin maa-alue riittää valkohäntäpeurojen metsästykseen. Näiden runsaus esim. Pirttimäellä on suurempi kuin hirvien ja niiden aiheuttamat tuhot ovat oikaisuvaatimuksen mukaan siellä peltoja viljeleville jäsenillemme merkittävät. Torikansalon Erä toteaakin, että ”tässäkin kohtaa niiden säätelyn hallinta on täysin alueen asukkaiden ulkopuolella ja niitä ei ole siellä koskaan metsästetty.”

Torikansalon Erä kertoo halustaan tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, myös Hamulan hirviseurueen. Edelleen se toteaa, ettei voi ymmärtää miten kunta ei lähtisi tukemaan oman kunnan maanomistajaperheitä tällaisessa asiassa.

Oikaisuvaatimuksen liitteenä on alueen 17 maanomistajan vetoomus sekä kartta Torikansalon erän hirvieläinten metsästysoikeuksista/Puumalan kunnan maista.

Tekninen johtaja on käynyt keskusteluja myös Hamulan hirviseurueen edustajien kanssa vaikean tilanteen ratkaisemiseksi. He ovat kertoneet yhteistyöhalukkuudesta kaikkien, myös oikaisuvaatimuksen tekijäyhteisön jäsenien, kanssa. Kyseeseen voisivat tulla käytännön sopimiset metsästyksen ajoittamisen ja aluejaon osalla metsästykseen ryhdyttäessä. Hamulan hirviseurue ry ei kuitenkaan näe syytä nykyisen vuokrasopimuksen muuttamiselle. Hamulan hirviseurue pystyy varmuudella saavuttamaan riittävän tuhannen hehtaarin yhtenäisen pinta-alan taatakseen hirvenmetsästyksen ja sitä kautta esimerkiksi hirvieläinvahinkojen syntymisen kunnan metsissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tekninen lautakunta ei hyväksy Torikansalon Erä ry:n tekemää oikaisuvaatimusta. Teknisen johtajan 13.12.2017 laatimassa viranhaltijapäätöksen esittelyosassa kirjoitetut perustelut Hamulan hirviseurueen moitteettomasta kumppanuudesta kuntaa kohtaan ja Torikansalon Erän metästystä varten vuokraamisen maa-alueiden riittämättömyydestä yhtenäisen metsästysalueen syntymiseksi ovat riittävät.


Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: yhteisöjäävi.

 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä Torikonsalon Erän tekemän oikaisuvaatimuksen.
Teknisen johtajan tekemässä hallintopäätöksessä ei ole laillisuusvirhettä. Puumalan kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen Hamulan hirviseurueelle.  Teknisen johtajan päätöstä ei ole syytä muuttaa myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteisiin vedoten, sillä Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta. Hamulan hirviseurue ry on toiminut moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla. 

Keskustelun kuluessa lautakunnan puheenjohtaja Olli Luukkonen ehdotti, että tekninen lautakunta hyväksyy Torikonsalon Erän tekemän oikaisuvaatimuksen ja kumoaa teknisen johtajan tekemän alkuperäisen päätöksen. Tekninen lautakunta päättää palauttaa asian tekniselle johtajalle uudelleen käsiteltäväksi.
Tekninen lautakunta toteaa päätöksessään, että teknisen johtajan tekemässä hallintopäätöksessä ei ole laillisuusvirhettä. Puumalan kunnan hallintosäännön 17 §:n mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen Hamulan hirviseurueelle.  Esittelytekstissä todetaan, että Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut aiemminkin ja moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.  
Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus käyttää harkintaa ja kumota tai muuttaa teknisen johtajan tekemää päätöstä tarkoituksenmukaisuusperustein. Tässä päätöksessä tekninen lautakunta käytti nimenomaan tarkoituksenmukaisuusperustetta.
Torikonsalon Erä esittää oikaisuvaatimuksessaan 3 vuoden koeaikaa, jonka aikana seuran tulisi saada rakennetuksi yhtenäinen 1000 ha maa-alue hirvenmetsästykseen.   
Tekninen lautakunta evästää teknistä johtajaa tekemään päätöksen, jonka mukaan kunta tekee ko. maa-alueesta 2 vuoden määräaikaisen metsästysvuokrasopimuksen Hamulan hirviseurue ry:n kanssa. Vuokrasopimuksen määräajan päättyessä tarkastellaan alueen metsästysvuokrasopimusten tilannetta, metsästysalueiden yhtenäisyyttä sekä Torikansalon Erä ry:n ja Hamulan hirviseurue ry:n yhteistyön tilaa.
Jäsenet Tiina Lipo-Lempiäinen ja Paavo Kyhyräinen kannatti Olli Luukkosen tekemää ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu teknisen johtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta on äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys, teknisen johtajan ehdotusta kannattavat äänestävä JAA ja Olli Luukkosen tekemää ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin kolme JAA-ääntä (Laura Penttinen, Pirkko Ihanamäki ja Esa Karjalainen) ja neljä EI-ääntä (Olli Luukkonen, Paavo Kyhyräinen, Tiina Lipo-Lempiäinen ja Niko Peltonen).

 

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi puheenjohtaja Olli Luukkosen tekemän päätösehdotuksen äänin 4 - 3.

Valmistelija

  • Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Puumalan kunnan tekniseltä lautakunnalta lausuntoa koskien Hamulan hirviseurue ry:n tekemää valitusta. Valitus koskee teknisen lautakunnan 16.3.2018 §21 tekemää päätöstä oikaisuvaatimukseen, joka koskee Hamulan hirviseurue ry:n metsästysvuokrasopimusta Puumalan kunnan kanssa. Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää liittämään asiakirjoihin myös kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat.

Valituksessa Hamulan hirviseurue vaatii ensisijaisesti, että hallinto-oikeus kumoaa Puumalan kunnan teknisen lautakunnan valituksenalaisen päätöksen ja jättää asian teknisen johtajan 13.12.2017 tekemän viranhaltijapäätöksen varaan.

Toissijaisesti Hamulan hirviseurue ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa teknisen lautakunnan päätöksen ja palauttaa asiat uudelleen Puumalan kunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi.

Hamulan hirviseurue ry:n valituksen perusteluina on, että

  1. asian käsittelyssä on tapahtunut menettelytapavirhe, koska Hamulan hirviseiseurue ry:tä ei ole kuultu oikaisuvaatimusta käsitellessä. Kuulemisen laiminlyönnin vuoksi valituksenalainen päätös olisi valituksen tekijän mukaan kumottava.
  2. lautakunta ei ole avannut päätöksessään perusteluja. Lautakunta on käyttänyt perusteluna tarkoituksenmukaisuusperustetta. Tämän osalta valituksen tekijä vaatii, että teknisen lautakunnan päätös on kumottava ja asia on jätettävä teknisen johtajan päätöksen varaan.

 

Asian käsittely on edennyt kunnassa seuraavalla tavalla:

Puumalan kunnan maa-alueita on perinteisesti vuokrattu eri metsästysseuroille lähinnä hirvieläinten ja suurpetojen metsästystä varten. Kunnan omistama, Pirttimäen ympäristössä sijaitseva, noin 500 hehtaarin maa-aluetta on vuokrattu Hamulan hirviseurueelle jo vuosikymmeniä.

Alueelle myöhemmin perustettu Torikansalon Erä ry on lähestyi kuntaa ja toivoi saavansa vuokrata ko. maa-aluetta syksystä 2018 alkaen. Torikansalon Erä ry:n yhteyshenkilöt olivat käyneet kunnassa neuvottelemassa asiasta 18.8.2017 ja olleet yhteydessä myös sähköpostitse esitellen voimassa olevia maanvuokrasopimuksiaan ja ajatuksiaan mahdollisuudesta saada kunnan maat vuokralle.

Puumalan kunnan hallintosäännön 17 §:ssä määritellään viranhaltijoiden erityisestä ratkaisuvallasta. Hallintosäännön mukaan tekninen johtaja päättää kunnan omistamiin maihin liittyvistä metsästysvuokrasopimuksista. Tekninen johtaja on tehnyt 13.12.2017 viranhaltijapäätöksen kunnan maa-alueiden vuokraamisesta edelleen Hamulan hirviseurueelle. Päätöksen esittelytekstissä todetaan, että Torikansalon Erän toimittamien maanvuokrasopimusten ja kunnan tekemien karttatarkastelujen perusteella Torikansalon erä ei saavuta vaadittavaa tuhannen hehtaarin yhtenäistä metsästysaluetta, ja että Hamulan hirviseurue ry on toiminut aiemminkin ja moitteettomasti kunnan sopimuskumppanina po. alueilla.

Torikonsalon Erä ry teki 27.12.2017 oikaisuvaatimuksen teknisen johtajan viranhaltijapäätöksestä. Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin, että kunta vuokraisi osan ko. maa-alueiden (Kunnanrahkan-Torikon-Pirttimäen alueet, ei Itravuoret/Heinaidanvuorten alue) hirvieläinten metsästysoikeuksista heille. Tekninen lautakunta käsitteli oikaisuvaatimusta 16.2.2018 pitämässään kokouksessa ja päätti jättää asian pöydälle. Tekninen lautakunta halusi perehtyä asiaan lisää.

Torikonsalon Erän tekemä oikaisuvaatimus oli uudelleen käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa 16.3.2018. Keskustelun kuluessa lautakunnan puheenjohtaja Olli Luukkonen ehdotti, että tekninen lautakunta hyväksyy Torikansalon Erän tekemän oikaisuvaatimuksen ja kumoaa teknisen johtajan tekemän alkuperäisen päätöksen, ja että tekninen lautakunta päättää palauttaa asian tekniselle johtajalle uudelleen käsiteltäväksi. Jäsenet Tiina Lipo-Lempiäinen ja ja Paavo Kyhyräinen kannattivat Olli Luukkosen tekemää ehdotusta. Äänestyksen jälkeen puheenjohtajan päätösehdotus tuli hyväksytyksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon koskien Hamulan hirviseurue ry:n tekemää valitusta:

  1. Asianosaisen kuulemisessa noudatetaan hallintolain 34 §:ää. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos oikaisuvaatimuksessa vaaditaan päätöksen oikaisemista hänen vahingokseen, eikä vaatimusta jätetä tutkimatta tai heti perusteettomana hylätä. Tekninen lautakunta katsoo, ettei valittajan kuulemisella olisi ollut merkitystä, koska asia lopulta palautettiin uudelleen käsiteltäväksi sopimuksen voimassaoloaikaa koskevalta osalta.
     
  2. Teknisellä lautakunnalla on mahdollisuus käyttää harkintaa ja kumota tai muuttaa teknisen johtajan tekemää päätöstä tarkoituksenmukaisuusperustein. Tässä päätöksessä (16.3.2018 §21) tekninen lautakunta käytti tarkoituksenmukaisuusperustetta. Tekninen lautakunta hyväksyi oikaisuvaatimuksen ja evästi kokouksessaan 16.3.2018 teknistä johtajaa tekemään päätöksen, jonka mukaan kunta tekee ko. maa-alueesta 2 vuoden määräaikaisen metsästysvuokrasopimuksen Hamulan hirviseurue ry:n kanssa. Päätöksessä todetaan, että vuokrasopimuksen määräajan päättyessä tarkastellaan alueen metsästysvuokrasopimusten tilannetta, metsästysalueiden yhtenäisyyttä sekä Torikansalon Erä ry:n ja Hamulan hirviseurue ry:n yhteistyön tilaa.

Tekninen lautakunta haluaa tässä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetussa lausunnossa selventää ja osoittaa, että teknisen lautakunnan päätös on täyttänyt hallintolain mukaiset, päätöksen perustelemista koskevat vaatimukset.

Ensinnäkin kunta näkee kaikki metsästysseurat ja -seurueet tasavertaisina toimijoina. Kunta myös haluaa, että mahdollisimman monella henkilöllä olisi mahdollisuus harrastaa metsästystä nyt ja tulevaisuudessa ja että kunnan alueet olisivat aktiivisessa metsästys- ja virkistyskäytössä. Kunnan etu on, että sen mailla harjoitetaan hirvenmetsästystä. Hirvenmetsästys todistettavasti vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja kasvatettavalle puustolle ja ennen kaikkea taimikoille. Näin ollen kunta pitää tärkeänä, että hirvenmetsästys alueella jatkuu.

Torikansalon erä ja Hamulan hirviseurue on kiinnostunut samoista maa-alueista ja kummallakin metsästysseuralla on ollut halukkuus vuokrata kunnan maat metsästyskäyttöön. Useista neuvotteluista ja yrityksistä huolimatta seurat eivät kuitenkaan ole päässeet keskenään sopuun siten, että kummankin seuran harjoittama hirvenmetsästys olisi jatkossa mahdollista.

Hamulan hirviseurue on toiminut metsästysoikeuden vuokraajana moitteettomasti ja siksi kunta haluaa jatkaa metsästysvuokrasopimusta Hamulan hirviseurueen kanssa. Ei ole olemassa siten perusteita sille, että kunta ei laisinkaan solmisi metsästysvuokrasopimusta Hamulan hirviseurueen kanssa.

Koska metsästysvuokrasopimusten tilanne kunnan maiden läheisyydessä on muuttunut Pirttimäen alueella, halusi tekninen lautakunta päätöksessään (16.3.2018 §21) varmistaa, että metsästys jatkuu tulevaisuudessakin kunnan omistamilla mailla. Tästä syystä lautakunta evästi teknistä johtajaa tekemään kaksivuotisen metsästysvuokrasopimuksen Hamulan hirviseuran kanssa alkuperäisen viisivuotisen sopimuksen sijaan. Tämän kahden vuoden päästä tarkasteltaisiin tilannetta ja katsottaisiin, miten kunnan omistamilla mailla metsästys jatkuu kaikkein varmemmin ja ettei kunnan omistamista maa-alueista ole muodostunut tai muodostumassa hirvenmetsästykseen kelpaamattomia sirpalealueita. Kuten teknisen lautakunnan (16.3.2018 §21) pöytäkirjassa todetaan, ”vuokrasopimuksen määräajan päättyessä tarkastellaan alueen metsästysvuokrasopimusten tilannetta, metsästysalueiden yhtenäisyyttä sekä Torikansalon Erä ry:n ja Hamulan hirviseurue ry:n yhteistyön tilaa.” Tarkoituksena on se, että kunnan maita voisi jakaa näiden kahden hirviseuran kesken tulevaisuudessa, mikäli tuolloin Torikansalolla täyttyisi vaadittava metsästysalueen määrä. Tekninen lautakunta on hakenut kompromissiratkaisua.

Lautakunnan mielestä kunnan etu on, että alueella on metsästysasioissa yksi yhtenäinen seura tai useampi hyvässä yhteistyössä toimiva seura, jolloin myös kunnan maa-alueet säilyvät metsästyskäytössä. Tärkeintä on, että mahdollisimman moni kuntalainen ja maanomistaja pääsee metsästämään.

  1. Lisäksi Hamulan hirviseurue ry pyytää valituksessa hallinto-oikeutta huomioimaan erinäisiä seikkoja, joita hallinto-oikeuden tulisi ottaa huomioon asian käsittelyssä.  Valituksessa ei kuitenkaan näiltä osin ole esitetty mitään sellaista, jonka johdosta teknisen lautakunnan tekemä päätös pitäisi kumota.

 

Tekninen lautakunta vaatii, että Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkää Hamulan hirviseurue ry:n tekemän valituksen.

 

Luettelo liitteenä olevista asiakirjoista:

1. Viranhaltijapäätös 13.12.2017

2. Hamulan hirviseurue ry:n metsästysvuokrasopimus

3. Torikonsalon Erä ry:n tekemä oikaisuvaatimus

4. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.2.2018 §11

5. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 16.3.2018 §21

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus, Hamulan hirviseurue ry, Torikansalon Erä ry

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.