Tekninen lautakunta, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2022

PuuDno-2022-17

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että:

  • tavoitteet saavutetaan;
  • toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista;
  • voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä;
  • omaisuus on turvattu;
  • johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista.

 

Toimialajohtajat laativat toimialaansa koskevat valvontasuunnitelmat vuodeksi kerrallaan. Suunnitelman hyväksyy asianomainen luottamushenkilötoimielin.

Valvontasuunnitelmissa esitetään noin kolme toimialan riskien kannalta olennaista valvontakohdetta, joiden valvonta muodostaa kyseisen vuoden valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelmissa esitetään valvonnan keinot ja kontrollit, joilla valvonta toteutetaan. Suunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan toimielimelle kaksi kertaa vuodessa: kesä- ja joulukuussa.

Teknisen toimialan valvontasuunnitelma vuodelle 2022 on liitteenä. Suunnitelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 15. kohdan nojalla (...asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa osaan osalliselle).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisen toimialan sisäisen valvonnan valvontasuunnitelman vuodelle 2022.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.