Tekninen lautakunta, kokous 3.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti 2/2021

PuuDno-2021-33

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakuntaa. Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevan valvontasuunnitelman vuodeksi kerrallaan.

Vuoden 2021 valvontasuunnitelman hyväksyi tekninen lautakunta kokouksessaan 18.3.2021. Teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma käsittelee neljää eri asiakokonaisuutta. Raportit ovat salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15. momentin nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille)

Sisäisen valvonnan seurannan raportti 12/2021 salaisena liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin ajalta 1.7. – 31.12.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.