Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti

PuuDno-2020-16

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakuntaa. Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevan valvontasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2020 valvontasuunnitelman hyväksyi tekninen lautakunta kokouksessaan 24.1.2020.Vuoden 2020 teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma käsittelee jätelaskutusta,​ hankintapäätöksiä sekä satamapalveluita .Raportit on salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15. momentin nojalla (asiakirjat,​ jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta,​ jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin ajalta 1.1. - 31.8.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.