Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Puumalan kunnan lausunto Etelä-Savon pelastustoimen palvelutasopäätöksestä vuosille 2021-2023

PuuDno-2020-207

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutasopäätös perustuu uudelleen tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

Merkittävin uudistus palvelutasopäätöksessä on se, että Etelä-Savon pelastustoimi varautuu palvelurakenteen muutokseen siten, että palomiehen virkoja on esitetty perustettavaksi viisi. Pelastuslaitoksen toimintavalmiuden, varallaolokäytännön muuttumisen ja erityisesti ns. päivälähtöjen varmistamiseksi pelastuslaitoksen palvelutasoa nostetaan siten, että jatkossa pelastustoimen henkilöstöä on 24/7 valmiudessa seuraavilla paikkakunnilla: Mäntyharju, Kangasniemi, Mikkeli, Juva, Pieksämäki, Puumala, Savonlinna, Sulkava ja Punkaharju.

Sosterin alueella pelastuslaitoksella ja Sosterilla on ollut yhteinen moniammatillinen yksikkö Sulkavalla, jolloin välittömässä lähtövalmiudessa on 24/7 yksikkö, jossa on yksi palomies sekä yksi ensihoitaja. Essoten kanssa on suunniteltu, että vastaava toiminta käynnistettäisiin vuonna 2021 Puumalassa. Yhteistyön käynnistäminen edellyttää vielä erillisen sopimuksen tekemistä Essoten, Sosterin ja pelastuslaitoksen kesken.

Palvelutasopäätösluonnos ja tausta-aineisto oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunta suhtautuu myönteisesti Etelä-Savon pelastuslaitoksen uuteen palvelutasopäätökseen ja pitää erittäin kannatettavana moniammatillisen yksikön muodostamista Puumalaan vuonna 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.