Tekninen lautakunta, kokous 29.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Poikkeamishakemus 623-437-2-27-M602

PuuDno-2020-196

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä määrättyä etäisyyttä lähemmäksi rannasta. Rakennusjärjestyksen kohdan 5.3. mukaan vapaa-ajan asunnon vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25 metriä. Poikkeamishakemuksen asemapiirroksen (liite 1) mukaan haettu rakennus sijoittuu 19 metrin päähän rantaviivasta. Virallisesti etäisyys mitataan kuitenkin rakennuksen edustalla olevan terassin katon kannatintolpasta, jolloin etäisyydeksi rantaviivaan jää 17,5 metriä.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Ruokotaipaleen kylässä Tanssilavantiellä. Rakennuspaikka on määräala tilasta Neulavuori, jonka rekisterinumero 623-437-2-27. Rakennuspaikan pinta-alaksi muodostuu lohkomisen jälkeen hakijan mukaan vähintään 8000 m2.

Poikkeamislupaa haetaan Puumalan kunnan oikeusvaikutteisen Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle RA. Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 200 k-m2.

Rakennettavan rakennuksen kerrosala on 95 k-m2, lisäksi hankkeeseen ryhtyvä on hakemassa rakennuslupaa 25,5 kerrosneliömetrin saunalle, jonka etäisyys rannasta tulee olemaan sallittu 15 metriä.

Naapurit on asianmukaisesti kuultu ja he eivät ole tehneet muistutuksia poikkeamishakemuksesta.

Hakija on perustellut poikkeamishakemustaan sillä, rakentaminen ei ole mahdollista vaadittuun 25 metriin taustalla olevan jyrkän rinteen vuoksi. Lisäksi hakemuksessa todetaan, että hanke ei aiheuta haittaa luonnonsuojelulle.

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä. Rakennuspaikka on todettu haasteelliseksi maastonmuotojensa puolesta. Heti rakennuksen takaa alkaa jyrkkä, nopeasti kohoava rinne, joka ei mahdollista haetun rakennuksen sijoittamista kauemmas rannasta. Rakennuksen ja rannan välissä on riittävä suojapuusto.

Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Kartta-aineistot oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää myöntää poikkeamisluvan 95 kerrosneliömetrin suuruisen loma-asunnon rakentamiselle rakennusjärjestyksen määräämää minimirantaetäisyyttä lähemmäksi kuvaustekstin perustein. 

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 3.11.2020. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00