Tekninen lautakunta, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Sopimus Sulkavan kunnan rakennustarkastajan tehtäviin perehdyttämisestä

PuuDno-2023-129

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Sulkavan kunnan rakennusvalvonta on siirtymässä suoraan Sulkavan kunnan oman toiminnan alaisuuteen, ja Sulkavan kunta onkin palkannut uuden rakennustarkastajan hoitamaan tätä tärkeää viranomaistehtävää.

Puumalan kunnan teknisen lautakunnan käsitellyssä olevassa sopimuksessa Sulkavan kunta antaa rakennustarkastajan tehtäviin opastuksen Puumalan kunnan rakennustarkastajan hoidettavaksi. Lisäksi tällä sopimuksella sovitaan siitä, että Puumalan kunnan rakennustarkastaja voi sijaistaa Sulkavan kunnan rakennustarkastajaa kuntien yhdessä sopimina ajanjaksoina. 

Sulkavan kunta maksaa sopimuksen mukaisien tehtävien hoitamisesta Puumalan kunnalle tuntikirjanpitoon perustuen 60 € / tunti.

Puumalan rakennustarkastaja on antanut opastusta Sulkavan rakennustarkastajalle jo muutamana päivänä syyskuun aikana. Tehdyt työtunnit laskutetaan tämän sopimuksen mukaisesti.

Sopimuksen yksityiskohdat tarkemmin sopimusliitteessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaisen sopimuksen Sulkavan kunnan rakennustarkastajan tehtäviin perehdyttämisestä Puumalan kunnan rakennustarkastajan toimesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sulkavan kunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00