Tekninen lautakunta, kokous 28.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Poikkeamishakemus 623-430-3-36

PuuDno-2023-121

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa kuin mitä Puumalan kunnan rakennusjärjestys asiasta määrää. 

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Pellilä kylässä Rn:o 3-36 , pinta-ala 2000 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Itä-osien osayleiskaavan omakotialueeksi merkitylle rakennuspaikalle (AO-1). Rakennuspaikka on vanha rakennuspaikka.

Rakennuspaikka on Itä-osien osayleiskaavan mukainen omakotialueeksi merkitty rakennuspaikka (AO-1), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 250 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 5000 m2.

Poikkeamista haetaan Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Haettujen rakennusten yhteenlaskettu rakentamisen määrä olisi 120 k-m2, loma-asunto 90 k-m2 ja rantasauna 30 k-m2. Loma-asunto tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan noin 20,4 m rantakasvillisuuden rajasta.

Hakijoiden perustelut poikkeamiselle: "Kesämökin etäisyys rannasta 20,4 m, koska sitten tulee raja vastaan. Rakennuksen etäisyys  jää pohjoisrajasta 5 m."

Loma-asunto tulee vanhan rakennuksen paikalle.

Rakentamisessa tulee ottaa huomioon rakennusjärjestyksessä määrätyt tekijät rantarakentamiselle.

Naapureita on kuultu. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa poikkeamishakemukseen.

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla tutustumassa maastoon.

Kiinteistöllä ei ole muita mahdollisia rakennuspaikkoja loma-asunnolle. Rakennuspaikalla on suojapuustoa rantaviivassa.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennusten sijoittaminen asemapiirroksessa esitetyille paikalle on perusteltua maasto-olosuhteisiin vedoten. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Kartat, asemapiirros sekä rakennuspiirustukset ovat oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiseen noin 20,4 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, Puumalan kunnan Pellilän kylän kiinteistölle 623-430-3-36 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 3.10.2023. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00