Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Urheilukentän katsomon saneeraus

PuuDno-2020-111

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Urheilukentän katsomo on rakennettu alun perin 1950-luvulla. Rakennusta on korjailtu useaan otteeseen mm. asentamalla peltikatto vanhan huopakaton päälle. Hankkeessa uusitaan käytännössä kaikki rakennusvaipan pintarakenteet, sekä korjataan runkorakenteita tarvittavin osin.  

Vanha julkisivupanelointi puretaan pois ja korvataan uudella julkisivuverhouspaneelilla, jonka profiili on entisenlainen.

Vanha vesikattorakenne puretaan rakennuksen pituussunnassa oleviin kattotuolilankkuihin saakka. Uudesta vesikattorakenteesta on pyydetty kaksi eri toteutusvaihtoehtoa, levyrakenteinen ja vanhan rakenteen mukainen. Vesikatteessa palataan bitumihuopaan. Rakenteet on esitetty tarkemmin oheismateriaalissa.

Julkisivuilla olevat ovet ja luukut kunnostetaan ja huoltomaalataan, tarvittaessa uusitaan.

Urheilukentän suorituspaikkojen ja katsomon korjaukseen on Puumalan kunnanvaltuusto päättänyt myöntää 300 000 euron investointimäärärahan. Hankkeelle on haettu vuoden 2019 puolella valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Talousarviossa koko urheilukentän kunnostushankkeen aluehallintovirastolta saatavaksi valtionavustukseksi arvioitiin 100 000 euroa. Aluehallintovirastolta saatiin 18.5.2020 päätös 70 000 euron avustuksesta.

Hankkeesta on pyydetty lausunto Savonlinnan maakuntamuseolta. Lausunnossa todetaan katsomon edustavan 1900-luvun puolivälin liikuntapaikkarakentamista ja että linjakkaassa rakennuksessa on ajankohdalle tyypillistä puurakentamisen hienopiirteisyyttä. Lausunnossa todetaan katoksen alapinnan olevan merkittävä elementti kokonaisuudessaan ja sen asema on suuri kokonaisilmeessä. Maakuntamuseon lausunnossa todetaan myös, että alkuperäistä vastaava, vaihtoehto 2:n mukainen vanhaa vastaava ponttilauta säilyttää puurakentamisen hienopiirteisyyden ja on ensisijainen ratkaisu.

Urheilukentän katsomorakennuksen korjaus- ja maalaustöistä lähetettiin tarjouspyynnöt neljälletoista paikalliselle yritykselle 22.4.2020. Määräaikaan, 19.5.2020, mennessä tarjouksia tuli kaksi. Edullisemmassa tarjouksessa vaihtoehto 1:n eli levyrakenteisen kattorakenteen hinta on 36 120,00 euroa ja vaihtoehto 2:n eli vanhan kaltaisen tuplalaudoitusrakenteen hinta on 38 800,00 euroa. Hinnat ovat arvonlisäverottomia.  

Avauspöytäkirja löytyy oheismateriaaleista.

Katsomorakennuksen kunnostuksen urakka alkaa 27.7.2020 ja korjaustöiden tulee olla valmiit viimeistään 30.9.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Karelia Paintingin tekemän tarjouksen urheilukentän katsomorakennuksen korjaus- ja maalaustöistä vaihtoehto 2:n eli alkuperäistä rakennetta vastaavan ratkaisun mukaisena hintaan 38 800, 00 euroa, alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00