Tekninen lautakunta, kokous 28.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Poikkeamishakemus 623-412-9-1

PuuDno-2020-115

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön 623-412-9-1 omistaja hakee poikkeamislupaa 420 k-m2 loma-asunnon ja 530 k-m2 vierastalon rakentamiselle sekä RA-korttelin 100 k-m2 suuruiselle rakennusoikeuden ylitykselle Puumalan kunnan Kietävälän kylässä kiinteistöllä 623-412-9-1. Kiinteistön pinta-ala on 20,25 ha. poikkeamista haetaan Puumalan Kotasaaren ranta-asemakaavan mukaiselle loma-asuntojen rakennuspaikoille (RA), jonka rakennusoikeus on yhteensä 1000 k-m2. Hakemuksen mukaisen loma-asunnon kerrosala on 420 k-m2 ja vierastalon kerrosala 530 k-m2 sekä samassa korttelissa olevan henkilökunnantalon kerrosala 150 k-m2 yhteensä 1100 k-m2. Puumalan Kotasaaren ranta-asemakaavan RA-korttelin kokonaisrakennusoikeus on 1000 k-m2, kaavamerkintä RA 1000 ½ k I. Loma-asuntoalue, jolle voidaan rakentaa ympärivuotiseen  käyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja niitä palvelevia talousrakennuksia enintään 200 k-am2 / rakennuspaikka. Rakennusten julkisivumateriaalina tumma hirsi tai puu.

Naapureita ei ole 200 m etäisyydellä rakennuspaikoista.

Hakemuksen perustelut sekä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista:

RA-alueelle on kaavassa merkitty 5 rakennuspaikkaa. Nyt esitetyllä tavalla vain 3 rakennusta tulee tälle aluelle, jolloin yhtenäistä rantaviivaa jää enemmän sekä laajempia puistoalueita jää luonnontilaan kuin miten kävisi kaavan mukaan rakennettaessa. RA-alueen rakennusten etäisyys rantaviivasta on vähintään 40 metriä. RA-alueelle esitetty rakennettava kerrosala 1100 kem2 mahdollistaa tilaajan tilaohjelman mukaiset ratkaisut kussakin kolmessa rakennuksessa. Rakennuksissa tekniset tilat ovat tavanomaista isommat ja pienentävät näin pääkäyttöön jäävää kerrosalaa. Esitettyjen poikkeamisten vaikutusta alueen luonnonarvoihin, näkymiin järveltä tai yhdyskuntajärjestelmiin on hyvin vähäinen.

Haettu poikkeaminen RA-korttelissa olisi 1100 k-m2 Kotasaaren ranta-asemakaavan 1000 k-m2 sijaan eli poikkeamisella haettu rakennusoikeuden ylitys olisi 10 % RA-korttelin kerrosalasta.

Haettu poikkeaminen tulisi myöntää. Hakemuksen mukainen kiinteistö sijaitsee Puumalan Kotasaaren ranta-asemakaavan alueella. Rakennukset tullaan liittämään alueen vesi- ja viemäriverkostoon. Ranta-asemakaava alueella on oma jäteveden pienpuhdistamo. Rakennukset ovat suuria, mutta sijoittuvat yli 40 metrin päähän rantaviivasta.  Rakennuksia tulee alueelle vähemmän mitä Kotasaaren ranta-asemakaava mahdollistaisi. Näin Kotasaaren ranta-asemakaava alueelle jää vapaata luonnonmukaista aluetta enemmän. Ranta-alueelle rakennusten eteen tulee jättää hyvä suojapuusto ja rakennuksien tulee väritykseltään sulautua ympäristöön. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninenlautakunta päättää myöntää 623-412-9-1 kiinteistölle poikkeamisluvan 420 k-m2 suuruiselle loma-asunnolle ja 530 k-m2 suuruiselle vierastalolle sekä RA-korttelin 1100 k-m2 rakennusoikeudelle Puumalan kunnan Kietävälän kylän kiinteistöllä 623-412-9-1 lausunnossa esittämillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 2.6.2020.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden myöntämispäivästä lukien, missä ajassa hankkeille on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00