Tekninen lautakunta, kokous 27.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylien talvihoidosta

PuuDno-2018-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Heikki Lehikunnas on lähettänyt 15.10.2018 sähköpostilla seuraavan kuntalaisaloitteen:

"Ehdotus kunnalle jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapitoon

Nykyinen käytäntö aurauksineen, sepelin levityksineen ja keväisine puhdistustöineen tulee kalliiksi ja on tehotonta, mikäli halutaan estää liukastumiset. Sepeli ja hiekka ei tahdo pysyä paikallaan ja sitä pitää uudistaa useita kertoja kuukaudessa, potkukelkkailu, pulkan vetäminen tai hiihto estyy kokonaan, sepeli rikkoo myös herkästi pyöräkelkkojen ja polkupyörien kumit. Kaatumisista syntyneet vammat tulevat kalliiksi. Hiekanpöly keväisin on myös ongelma.

Ratkaisu on käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät latukoneella joka muuten olisi vajaakäytössä, kun kunnassa on enää yksi hiihtopaana.
Latukone tekee erinomaisen jalankulkupinnan, joka ei upota liikaa, mutta antaa sopivasti pitoa. Pinta on kuitenkin riittävän pehmeä mikäli kaatuu ehkäisten luunmurtumat. Mahdollisuus käyttää potku- ja pyöräkelkkoja pitää vanhukset pidempään aktiivisina. Väyliä pitkin onnistuu myös hiihtäminen kouluun, kaupalle tai valaistulle ladulle, reunaan voisi haluttaessa vetää myös ladun. Talvinen vesisade imeytyy pinnan läpi toisin kuin auratuilla jalkakäytävillä. Latukoneella pinta pidetään permeänä ja lumisateen jälkeen kulkukelpoisena pitkälle kevättä, jolloin lumi kerroksen huvettua se on helppo yöpakkkasten loputtua aurata pois. Tien reunaan auratut lumivallitkin voidaan käyttää hyödyksi latukoneen kanssa. Puumalan silta palvelisi myös paremmin moottorikelkkailijoita kyseisen käsittelyn jälkeen.

Mikäli kunta siirrtyy ennakkoluulottomasti ensimmäisten joukossa tähän uuteen tapaan hoitaa kevyenliikenteenväylät voisi se lisätä kunnan nauttimaa myönteistä kuvaa mediassa.


Heikki Lehtikunnas"

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, vs. kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää lähettää asian teknisen toimen valmisteltavaksi.

Edelleen kunnanhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kunnanhallituksessa vuoden 2018 aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kunnalle kuuluu velvollisuus pitää kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut. Kunnossapitoa ohjaa laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.

Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen, kuten moottoriajoneuvoliikenteen, jalankulun ja polkupyöräilyn, tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kadun kunnossapito käsittää myös ne toimenpiteet, jotka talvella ovat tarpeellisia kadun pysyttämiseksi tyydyttävässä kunnossa, kuten lumen ja jään poistamisen, kadun pinnan pitämisen tasaisena, liukkauden torjumisen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisen sekä katuojien, sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitämisen.

Kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain taikka että määrätyllä kadulla tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla kulkemiseen. Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava.

Tekninen toimi on kuullut asian valmistelussa latukoneen ajajaa, vastaavaa työnjohtajaa, nykyistä kevyen liikenteen väylien hoidosta vastaavaa urakoitsijaa ja ELY-keskuksen tienpidon yhteyshenkilöä.

Esitettyä ratkaisua käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät latukoneella ei voida pitää toteuttamiskelpoisena mm. seuraavista syistä:

  1. Latukone vaatii 20–30 senttimetrin lumensyvyyden ennen kuin sitä voi käyttää. Liikkuminen kevyen liikenteen väylillä olisi todella vaikeaa ennen ensimmäistä latukoneajoa.
  2. Kevyen liikenteen väylät risteävät jatkuvasti ajoratojen kanssa. Lumen takia eri tasolla kulkevilta kevyen liikenteen väyliltä täytyisi tehdä luiskat kaikkiin risteyskohtiin. Tämä aiheuttaisi esteettömyys- ja liukastumisongelman.
  3. Laadukkaallakin latukoneen jättämällä pinnalla liikkuminen esimerkiksi rollaattorin kanssa olisi huomattavan paljon vaikeampaa kuin auratulla ja hiekoitetulle pinnalla.
  4. Puumalansalmen sillan osalla kunnossapitovastuu on ELY-keskuksella. Heidän kantaansa on kysytty kyseiseen ideaan ja se on ehdottoman kielteinen. Perusteluna olivat turvallisuusnäkökohdat mm. liukkauden osalla. 
  5. Nykyinen kaavateiden kunnossapitosopimus on voimassa 30.4.2019 saakka. Nykyiseen, hyvin toimivaan hoitosopimukseen kuuluu lumen, sohjon ja polanteen poisto, lumen lähisiirto ja poiskuljettaminen, liukkauden torjunta sekä hiekoitushiekan poisto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta ei pidä esitettyä ratkaisua käsitellä kävely- ja pyöräilyväylät latukoneella toteuttamiskelpoisena, joten teknisen lautakunnan mielestä kyseisen kuntalaisaloitteen ei tule aiheuttaa jatkotoimenpiteitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.