Tekninen lautakunta, kokous 25.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Teknisen toimialan talousarvio 2019

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Leena Torvinen, asuntosihteeri, leena.torvinen@puumala.fi

Kuvaus

Taloussuunnitelma kattaa kolme tulevaa vuotta, joista talousarviovuosi on ensimmäinen. Taloussuunnitelmassa ei ole huomioitu vielä maakunta- ja sote-uudistusta, koska eduskunta ei ole laadintaohjeen antamiseen mennessä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Suunnitelmavuosien tunnusluvut päivitetään talousarviovaiheessa, mikäli lakiehdotukset hyväksytään.

Tavoitteena on tuloslaskelman tasapaino taloussuunnitelmakaudella.

Vastuualueiden tavoitteiden määrittelyssä noudatetaan huhtikuussa 2018 hyväksytyn kuntastrategian linjauksia. Talousarviossa 2019 ei määritellä enää vastuualuekohtaisia kärkitavoitteita, vaan jokainen vastuualue katsoo, kuinka se voi toteuttaa strategian tavoitteita ja toimenpiteitä talousarviovuonna 2019.

Tavoitteiden lisäksi vastuualueet määrittävät toiminnalleen kriittiset tunnusluvut. Näitä seurataan vuosittain ja niiden tehtävä on antaa päätöksenteon tueksi riittävää tietoa vastuualueen talouden ja toiminnan kehityksestä. Kriittisiä tunnuslukuja on päivitetty vuodelle 2019 jättämällä voimaan vain vastuualueen toiminnan kannalta olennaisimmat.

Vastuuhenkilöt ja tulosyksiköistä vastaavat ovat yhdessä teknisen johtajan kanssa laatineet teknisten palvelujen toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen.     

Teknisten palvelujen toimialan talousarvion toimintatulot ovat 1 968 900 euroa (TA 18: 1 815 005 e) ja toimintakulut 3 606 520 euroa (3 527 535 e), toimintakate on siten 1 637 620 euroa (1 765 715 e). Tekniselle toimelle asetettu raami vuodelle 2019 on 1 755 731 euroa. 

Toimintatulojen kasvu selittyy pääosin suuremmista metsänmyynti- ja kaavoitustuloista, toimintakulujen kasvu taasen kiinteistöjen vastikkeiden, sekä sähkö-, vesi- ja vakuutusmaksujen noususta.

Käyttötalouden ja investointiosan raja-arvo on 10 000 euroa. Alle 10 000 euron hankinnat ovat käyttötaloutta, mutta sitä suuremmat merkitään investointiosaan. Vuoden 2019 investointien euromäärä poikkeaa kunnan nykyisestä poistotasosta mahdollisesti toteutuvan, kertaluonteisen maanhankinnan menoerän osalta.

Teknisen toimialan talousarvion perustelut 2019 on oheismateriaalina.

 

                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisten palvelujen toimialan vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2019-2021 taloussuunnitelmaehdotuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

Investointien kohtaan Geopark, lisätään vuoden 2021 taloussuunnitelmaan 10 000 euroa.

Tiedoksi

Taloushallinto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.