Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

PuuDno-2015-38

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.3.2015 § 4 ja tullut voimaan 16.4.2015.

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. (MRL § 14)

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.(MRL § 14)

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. (MRL § 14)

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asia toisin määrätty. (MRL § 14)

Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 §:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 §:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella. (MRL § 15)

Tekninen lautakunta nimeää työryhmän rakennusjärjestyksen päivittämiselle. Työryhmään nimetään tekninen johtaja, ympäristösihteeri, rakennustarkastaja ja yksi teknisen lautakunnan jäsen.

Liitteet: Rakennusjärjestyksen uusimisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta laittaa rakennusjärjestyksen vireille sekä hyväksyy ja asettaa liitteen mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Tekninen lautakunta nimeää rakennusjärjestyksen päivittämiselle työryhmän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. Työryhmään nimettiin tekninen johtaja Kimmo Hagman, ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, rakennustarkastaja Heikki Virta  ja teknisen lautakunnan pj. Olli Luukkonen.