Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Oikaisuvaatimus rakennuslupaan 20-183-R

PuuDno-2020-183

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Naapurikiinteistön omistajat ovat jättäneet oikaisuvaatimukset asuinrakennuksen 20-183-R rakennusluvasta. Rakennuslupa 20-183 on asuinrakennukselle myönnetty 30.7.2020 § 25. Rakennuslupa 20-183-R liitteenä.

Oikaisuvaatimukset ovat pykälässä oheismateriaaleina.

Vastaukset naapurikiinteistön 623-416-3-13 oikaisuvaatimukseen

1.1 Kiinteistön 623-416-3-38 osalta Puumalan Itä-osien osayleiskaavan päivitys on tullut voimaan 29.6.2020, Puumalan Kunnanhallituksen § 102. Kiinteistön 3:38 kohdalla yleiskaava merkintä on AO-1, omakotialue, alueelle saa sijoittaa myös loma-asuntoja.

Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 5 mukaan rakentaminen ranta-alueella; Rantaan rajoittuvan uuden pysyvän asumisen rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 m2. Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään sekä maisemallisesti tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakennuksen käyttötarkoitukseen riittävä. Nämä rakennusjärjestyksen kohdat täyttyvät.

Yleiskaavassa kiinteistö 3:38 on merkitty AO-paikaksi. Rakennuslupaharkinta on laillisuusharkintaa ja silloin kun luvan ehdot täyttyvät tulee rakennuslupa myöntää. Kyseessä olevasta asuinrakennuksesta tulee n. 29 metriä 3:13 kiinteistön rajalle ja n. 40 metriä naapurin lähimpään rakennukseen. Etäisyys asuinrakennuksesta naapurikiinteistöön on reilu ja täyttää MRL:n etäisyys vaatimukset naapurin rajaan. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä on vakituisen asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 40 m. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen etäisyysvaatimukset asuinrakennukselle täyttyvät.

  1.  

1.2 Itä-Suomen hallinto-oikeuden 19/0242/3 päätös koskee 3:38 kiinteistön kesäkeittiön terassia. Tässä ei voida katsoa olevan samasta tilanteesta kysymys.Nyt on kyseessä 41 metrin ranta kasvillisuuden rajasta oleva asuinrakennus, joka on haettu yleiskaavan mukaiselle AO-1 rakennuspaikalle ja se täyttää rakennusjärjestyksen mukaiset etäisyys vaatimukset rantakasvillisuuden rajasta sekä MRL:n etäisyys vaatimuksen naapurin rajaan.

Rakennuspaikan merkitseminen on rakennusvalvonnan rakennusluvassa määrättyjä katselmuksia. Rakennusvalvonta käy merkitsemässä asuinrakennuksen paikan paikanmerkkauksella. Paikanmerkkauksen yhteydessä merkitään myös rakennuksen korkeusasema maastoon. Yhteiskatselmuksella ei saavuteta mitään varteen otettavaa hyötyä.

2.1  Asuinrakennuksen paikka on merkitty asemapiirustuksessa 41 metrin päähän rantakasvillisuuden rajasta. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksessä on vakituisen asuinrakennuksen etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 40 m. Rakennusjärjestyksen etäisyys vaatimukset asuinrakennukselle täyttyvät. Näin ollen voidaan katsoa ettei asuinrakennuksesta aiheudu naapurikiinteistölle merkittävää haittaa.

2.2  Rakennuspaikalla mahdollisesti tehtävät maarakennuksen räjäytystyöt tulee huomioida naapurikiinteistöjen rakennusten tarkistamiset ennen ja jälkeen räjäytystöiden.

3.1  Päätös on tehty 30.7.2020 ja julkipano tehty 31.7.2020. Päätös annettu julkipanon jälkeen 1.8.2020, siitä laskettu 14 vrk:tta oikaisuvaatimus aika ja seuraava arkipäivä. Viimeiseksi valituspäiväksi on näin saatu 17.8.2020.                           

Vastaukset naapurikiinteistön 623-416-3-37 oikaisuvaatimukseen

Etäisyys uudesta asuinrakennuksesta kiinteistön 3:37 olemassa olevaan päärakennukseen on karttatarkastelun mukaan n. 28 metriä. Rakennuksen korkeusasema tulee maasto-olosuhteiden mukaan. Rakennustyön katsotaan aloitetuksi kun rakennuksen anturoita valetaan tai perustuselementtejä asennetaan paikoilleen. Rakennustyön valmistelevia töitä voidaan tehdä ennen kuin rakennustyö on katsottu aloitetuksi. Rakennuspaikan puita voidaan kaataa ennen kuin rakennustyö katsotaan aloitetuksi.

Rakennuslupapiirustuksissa on asuinrakennuksen perustustavaksi esitetty matala maanvarainen perustus. Rakennuslupapäätöksessä on merkitty perustuskatselmus, joka tehdään, kun perustukset ovat valmiina. Sitä ennen tulee rakennusvalvontaan toimittaa perustussuunnitelmat. Perustussuunnitelman tarkastaa rakennustarkastaja. Rakennuksen paikka ja rakennuksen korko tarkistetaan rakennuspaikan merkitsemisen yhteydessä rakennusvalvonnan toimesta.

Puumalan Itä-osien yleiskaavan päivittämisen mukaan koko 3:38 kiinteistön käyttö voi olla asuinkäytössä. Tässä asuinrakennuksen luvassa käsitellään asuinrakennuksen päätöstä. Asuinrakennuksen luvassa on maininta; ennen asuinrakennuksen käyttöönottoa tulee olemassa oleva loma-asunto muuttaa talousrakennukseksi, joko vierasmajaksi tai muuksi talousrakennukseksi.

Asunrakennuksen etäisyys on merkitty asemapiirustuksessa 6,5 metriä 3:36 kiinteistön sivurajasta. Uusi asuinrakennus on asemapiirustuksessa merkitty n. 10 metrin päähän 3:37 kiinteistön nurkasta. Uuden asuinrakennuksen julkisivupiirustuksiin on piirretty suojaseinä 3:37 kiinteistön puolelle. Asuinrakennuksen vähimmäisetäisyys naapuri kiinteistön rajasta on haja-asutusalueella MRL: mukaan 5 metriä. Etäisyys vaatimus täyttyy.

Kiinteistön 623-416-3-38 osalta Puumalan Itä-osien yleiskaavan päivitys on tullut voimaan 29.6.2020, Puumalan kunnanhallituksen § 102. Kiinteistön 3:38 kohdalla yleiskaava merkintä on AO-1, omakotialue, alueelle saa sijoittaa myös loma-asuntoja.

Rakennusvalvonta käy asuinrakennuksen paikan merkitsemässä maastoon ja samalla annetaan  asuinrakennuksen korkeusasema.

Puumalan kunnan organisaatiossa ympäristövalvonta on oma itsenäinen yksikkö teknisellä toimialalla. Ympäristövalvonta johon rakennusvalvonta kuuluu, on vastuuhenkilönä rakennustarkastaja. Rakennusvalvonta on teknisenlautakunnan alaisuudessa. Tekninen lautakunta on kunnan rakennusvalvontaviranomainen.

Tekninen johtaja on  tehnyt sivutoimi-ilmoituksen, jolloin hän voi tehdä yksityishenkilönä virkatyöajan ulkopuolella rakennuksien suunnitelmia ja toimia pääsuunnittelija.

Puumalan kunnan hallintosäännössä tekninen lautakunta on delekoinut rakennuslupien käsittelyn enintään 2-huoneistoisen rakennuksen rakentamiseksi rakennustarkastajalle.

Koska tekninen johtaja on esteellinen esittelemään asiaa, hänen sijaisekseen määrätty rakennustarkastaja esittelee asian.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Tekninen lautakunta hylkää 623-416-3-13 ja 623-416-3-37 naapurikiinteistöjen oikaisuvaatimukset esittelytekstissä olevin perustein ja pitää rakennustarkastajan rakennuslupa päätöksen 20-183-R voimassa.

 

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: palvelussuhde- ja toimeksiantosuhdejäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön 623-416-3-13 omistajat , kiinteistön 623-416-3-37 omistajat, kiinteistön 623-416-3-38 omistajat