Tekninen lautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Maa-ainesten ottaminen Arpolan maa-ainesalue

PuuDno-2020-142

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tekniselle lautakunnalle on jätetty maa-aineslain mukainen hakemus koskien kalliokiviaineksen ottamista Arpola 623-415-4-217 kiinteistöllä. Ottoalue sijaitsee Puumalan kunnan Kitulanniemellä, noin 1,7 kilometriä Puumalan kirkonkylästä etelään. Suunnitellun ottoalueen omistaa UPM Kymmene Oyj.

Ottoalueen maaperä on enimmäkseen kalliota. Alueen maa-aineksia on tarkoitus käyttää paikallisiin rakentamisen tarpeisiin. Tällä suunnitelmalla haetaan lupaa ottotoiminnan aloittamiseksi. Haettavan ottoalueen pinta ala on n. 1,6 ha. Suunnitelman mukaisesti alueelta on mahdollisuus ottaa n. 62 000 m3 ktr maa-aineksia. Otto tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Alueella ei ole ollut aiemmin maa ainesten ottotoimintaa.

Ottoaluetta lähin vakituinen asutus sijaitsee ottoalueen koillispuolella n. 490 m:n etäisyydellä ottoalueesta. Lähin loma-asunto sijaitsee ottoalueesta n. 410 m:n etäisyydellä kaakossa. Ottoaluetta lähimpänä vesistönä on Kataalampi ( N2000+ 76.4 ), joka sijaitsee n. 220 metrin etäisyydellä ottoalueesta lounaaseen. Ottoalueen läheisyydessä ei ole peltoja.

Etelä-Savon maakuntakaavassa otto alueeseen ei kohdistu aluevarauksia. Ottoalue sijoittuu Puumalan itäosien rantaosayleiskaava-alueelle. Kaavassa alue on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi. Ottoalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Ottamistoiminnan edetessä aluetta siistitään ja metsitetään. Pintamaat levitetään muotoillulle pohjalle ja tarvittaessa alueelle tuodaan lisäksi metsän kasvulle soveltuvia puhtaita maa-aineksia. Muualta tuotavia maa-aineksia käytetään myös louhintarintausten luiskauksissa. Luiskaukset tehdään 1:2-1:3 kaltevuuteen, jolloin ne noudattavat luontaisia maanpinnan muotoja. Vaihtoehtoisesti ottoalueen korkeat reunat aidataan teräsverkkoaidalla ja aluetta käytetään maanomistajan, UPM Kymmene Oy:n tavaraterminaalina. Mahdollisesti ottotoimintaa myös jatketaan haettavan lupakauden jälkeen.

Ottamisalue on suhteellisen pieni, joten se ei erotu maisemakuvassa. Kitulanniemen maisemasilhuetti ei muutu ja alue on metsän sisässä joten alue ei näy asutukseen, tielle ja vesistön suuntaan.

Ottamistoiminnan päätyttyä, maisemoiduttuaan, alue tulee sopeutumaan maastoon, joten ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi.

Liitteenä päätös maa-aineslain mukaisessa lupa-asiassa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen maa-ainesluvan siinä mainituin lupaehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus