Tekninen lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Teknisen toimialan vastuuhenkilöt

PuuDno-2019-39

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Vastuuhenkilöiden poissa ollessa, vuosilomien ja virkavapaiden ajaksi tarvitaan sijaisjärjestelyjä. Vastuuhenkilöiden osalta on tarkoituksenmukaista määritellä sijaiset. Kunnanhallitus on kokouksessaan 8.1.2017 § 11 päättänyt, että teknisen johtajan sijaisena toimii rakennustarkastaja. Muilta osin teknisellä toimialalla ovat seuraavat vastuualueet ja vastuuhenkilöt:

Viran/toimenhaltija Sijainen
Rakennustarkastaja Antti Närvänen Tekninen johtaja Kimmo Hagman
Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen

Ruokahuollon osalta keittäjä Lilli Luukkonen

Puhtaanapitopalvelujen osalta tilahuoltaja Anne Rantalainen

Maankäyttöteknikko Merja Tuomainen Tekninen johtaja Kimmo Hagman
Asuntosihteeri Leena Torvinen Tekninen johtaja Kimmo Hagman

Lisäys: Ympäristösihteeri Timo Hämäläisen sijaisena toimii rakennustarkastaja Antti Närvänen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää vahvistaa teknisen toimialan vastuuhenkilöiden sijaisjärjestelyt esittelyteksin mukaisesti.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ympäristösihteerin sijaisen lisäyksellä.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00