Tekninen lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Teknisen toimialan talousarvion toteuma 1.1.-31.12.2018

PuuDno-2018-133

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Teknisten palvelujen toimialan talousarviossa vuoden 2018 toimintatuotot oli arvioitu 1 635 555 euroksi ja toimintakulut 3 201 860 euroksi. Toteuma vuodelta 2018 oli tuottojen osalta 1 772 240,50 euroa ja kulujen osalta 3 184 241,54 euroa.  Toimintakate vuodelta 2018 oli -1 412 001,04 euroa (TA18: -1 566 305 e). Ennakoitua parempi toimintakate johtuu pääosin siitä, että osa vuoden 2017 metsänmyyntirahoista tuloutui vuoden 2018 puolelle. Kaikki vuoden 2018 ostolaskut eivät näy vielä raportissa. Asiaa täydentävä Accuna-raportti esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteuman 1.1.-31.12.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.