Tekninen lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Teknisen toimialan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt 10.12.2018 §:ssä 37 talousarvion vuodelle 2019 ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman. Teknisen toimialan määrärahat vuodelle 2019 tulosaluetasolla (ulkoiset) ovat seuraavat:

Tekninen lautakunta

menot

tulot

netto

-122 050

12 100

109 950

Yhdyskuntapalvelut

menot

tulot

netto

 

 

 

-890 550

325 200

565 350

 

 

 

Pelastuspalvelut

menot

tulot

netto

-258 900

57 700

201 200

Kiinteistöpalvelut

menot

tulot

netto

-876 420

367 350

509 070

Ympäristövalvonta

menot

tulot

netto

-166 160

100 500

65 660

Kaavoitus- ja tonttipalvelut sis. metsätalouden

menot

tulot

netto

-105 040

320 000

214 960       

Asumispalvelut

menot

tulot

netto

-207 620

292 370

84 750

Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut

menot

tulot

netto

-997 080

633 680

363 400

 

Lautakunnat hyväksyvät osaltaan talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Valtuusto on hyväksynyt teknisen toimialan talousarvion lautakunnan 25.10.2018 § :ssä 52 tekemän esityksen mukaisena. Talousarvion käyttösuunnitelma on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00