Tekninen lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Teknisen toimialan laskujen hyväksymisoikeudet vuodelle 2019

PuuDno-2019-22

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Vuoden 2019 talousarvion mukaan hallintokuntien on vuosittain nimettävä, ketkä henkilöt ovat oikeutettuja hyväksymään niiden laskuja ja muita menotositteita. Hyväksyjien tulee olla esimiesasemassa tai vähintään tulosyksikkötasosta vastuussa olevia. Laskun ja menotositteen hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja vastaa myös siitä, että maksun suorittamiseen on olemassa määräraha. Laskujen ripeä käsittely tulee myös turvata loma-aikoina. Hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö joka asiatarkastaa laskun. Alainen ei voi hyväksyä esimiehensä laskuja eikä kukaan omia laskujaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan laskujen ja menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2019 seuraavasti:

 Vastuualue  Hyväksyjät
 Tekninen lautakunta  Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Antti Närvänen.
 Yhdyskuntapalvelut   Tekninen johtaja Kimmo Hagman, jätehuollon osalta ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, yksityistieasioiden osalta maankäyttöteknikko Merja Tuomainen. Teknisen johtajan poissa ollessa rakennustarkastaja. Ympäristösihteeri Timo Hämäläisen poissa ollessa rakennustarkastaja. Maankäyttöteknikko Merja Tuomaisen poissa ollessa tekninen johtaja.
 Pelastuspalvelut  Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Antti Närvänen.
 Kiinteistöpalvelut

 Tekninen johtaja Kimmo Hagman, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Antti Närvänen.

 Kiinteistöjen lämpö-, sähkö- ja vesilaskujen osalta työnjohtaja Keijo Montonen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 Ympäristövalvonta

 Rakennusvalvonnan osalta rakennustarkastaja Antti Närvänen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 Ympäristösuojelun osalta ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, hänen poissa ollessa rakennustarkastaja Antti Närvänen.

 Kaavoitus- ja tonttipalvelut   Mittaustoimen osalta maankäyttöteknikko Merja Tuomainen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman.
 Asumispalvelut  Asuntosihteeri Leena Torvinen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman.
Ruokahuolto- ja puhtaanapitopalvelut   Ruokapalvelupäällikkö Irmeli Luukkonen, hänen poissa ollessa tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 

Edellä olevan lisäksi teknisellä johtajalla on oikeus hyväksyä kaikki teknisen toimialan laskut. Vastaava oikeus on teknisen johtajan poissa ollessa kunnanjohtajalla, joka myös hyväksyy teknisen johtajan laskut.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että hyväksymisoikeudet tarkistetaan vielä 12.3.2019 teknisen lautakunnan kokouksessa.

Tiedoksi

Talouspalvelut, laskujen hyväksyjät

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00