Tekninen lautakunta, kokous 24.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Poikkeamishakemus / 623-445-7-64

PuuDno-2018-205

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon laajentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähempänä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivaa.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Vesiniemen kylässä Rn:o 7:64, pinta-ala 2000 m2. Kiinteistötunnus 623-445-7-64.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Haapaselän osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle RA.

Rakennuspaikka on Haapaselän osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 150 k-m2 ja pinta-alaltaan yli 4000 m2:n rakennuspaikan rakennusoikeus on 200 k-m2.

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä vapaa-ajan asunto 47 k-m2, puuliiteri 30 k-m2, aitta 7 k-m2 sekä varasto-puucee 12 k-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 96 k-m2. Laajennuksen koko on noin 40 k-m2, joten rakennuksen koko tulisi laajennuksen jälkeen olemaan noin 87 k-m2. Rakennusoikeutta olisi tällöin käytetty 136 k-m2 ja jäljellä olisi 14 k-m2.

Nykyistä vapaa-ajan rakennusta on tarkoitus laajentaa pidentämällä rakennusta toisesta päästä noin 5 metriä. Laajennukseen tullaan sijoittamaan makuu- ja vaatehuone sekä kylpyhuone, alkuperäisen vapaa-ajan asunnon keittiötä korjataan. Laajennuksen yhteydessä kiinteistölle tullaan rakentamaan nykyiset vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä. Laajennus mahdollistaisi rakennuksen monipuolisemman käytön ja vastaisi paremmin tämän päivän vaatimuksia.

Vapaa-ajan asunto on rakennettu 1970-luvun alussa silloisten rakennusmääräysten mukaiseen paikkaan. Rakennuksen laajentaminen rannan suuntaisesti on kiinteistöllä olevat muut rakennukset, kaivo ja aiemmin rakennetut toiminnot huomioiden järkevä laajentamisen suunta.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Tekninen johtaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Vapaa-ajan asunnon laajentaminen suunnitelmissa esitetyllä tavalla sopii lyhyestä rantaetäisyydestä huolimatta maiseman puolesta alueelle. Rakennuspaikalla on säilytetty hyvä suojapuusto. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Sijaintikartta, asemapiirros, pohjapiirustusluonnos ja julkisivupiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää Puumalan kunnan Vesiniemen kylän kiinteistön Lomalahti  623-445-7-64 omistajalle poikkeamisluvan loma-asunnon laajentamiseksi rannan suuntaisesti rakennusjärjestyksen määräämää etäisyyttä lähempänä edellä esitetyillä perusteilla.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 28.1.2019.

Myönteinen päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.  

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, rakennustarkastaja, tekn.johtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00