Tekninen lautakunta, kokous 23.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Rakentaminen 623-416-3-38 kiinteistöllä

PuuDno-2018-158

Valmistelija

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat ovat jättäneet Puumalan kunnan rakennusvalvontaan syksyllä 2017 toimenpideilmoituksen kesäkeittiön rakentamiseksi omistamalleen Puumalan kunnan Kokkolan kylässä sijaitsevalleen kiinteistölle Maijanranta, rekisterinumero 623-416-3-38. Toimenpideilmoitus on käsitelty ja hyväksytty 21.9.2017, lupatunnus 17-0175-I.   

Naapurikiinteistön 623-416-3-13 omistajat toimittaneet Puumalan kuntaan Tekniselle lautakunnalle osoitetun kirjeen, päiväys 12.06.2018, jossa vaativat pysäyttämään toimenpideluvattoman terassin rakentamisen välittömästi.

Kesäkeittiön kokonaisala on toimenpideilmoituksen mukaan 18m2. Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa pienehkön, enintään 20 m2:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. Asia on käsitelty nimenomaan toimenpideilmoituksena, koska kyseiseen rakennukseen ei ole suunniteltu tulisijaa ei toimenpidelupaa ole vaadittu, rakennuslupa on vaadittu yli 20 m2:n rakennuksiin. 

Rakentaja on kertonut idean kesäkeittiötä ympäröivän terassin rakentamisesta syntyneen rakentamisen yhteydessä, tästä johtuen terassia ei ole esitetty lupavaiheen piirustuksissa. Vaikka terassi olisi ollut piirustuksissa, niin siitä huolimatta ko.rakentaminen olisi ollut toimenpideilmoituksenvaraista rakentamista. Kattamattoman terassin rakentaminen ei vaikuta rakennuksen kerros- tai kokonaisalaan, näin sillä ei ole myöskään vaikutusta rakennuslupamaksuihin. Puumalan kunnan rakennusvalvonnan käytäntönä on lisäksi ollut jo vuosia, ettei kattamattoman terassin rakentamiseksi tarvitse tehdä ilmoitusta tai hakea lupaa. 

Naapurikiinteistön omistajien yhteydenottojen jälkeen rakennuspaikalla on suoritettu katselmuskäyntejä ja mittauksia sekä rakennustarkastajan että maankäyttöteknikon toimesta. Rakennustarkastaja on käynyt paikalla ja vastannut yhteydenottajalle sähköpostitse 1.6.2018 havainnoistaan. Maankäyttöteknikko on käynyt paikalla 18.6.2018 ja raportoinut mittaustuloksistaa. Maankäyttöteknikon mittaustulosten perusteella kesäkeittiön lähimmän nurkan etäisyys naapurin rajasta on 5.2 metriä, mikä täyttää etäisyysvaatimuksen 5 metriä. Rakennuksen sijaitessa viiden metrin etäisyydellä naapurin rajasta, ei rakennuksen sijoittumiseen tarvita naapurin suostumusta. Kesäkeittiön sijaitessa tällä etäisyydellä naapurin rajasta se ei rajoita naapurin rakentamista millään tavoin, esim. paloturvallisuuden näkökulmasta. 

Silloin, kun kahdella rantarakennuspaikalla on yhteinen kiinteistöt toisistaan erottava raja, ei voida olettaa etteikö rakentaminen toisi joskus tilanteita, jossa toisen kiinteistön rakennuksesta näkee toisen kiinteistön alueelle. Tämä korostuu erityisesti pienten ja tiivisti rakennettujen rantarakennuspaikkojen ja -kortteleiden kohdalla, varsinkin alueilla joissa rantojen kallioisuus on luonut tonteille välillä huomattaviakin korkeuseroja. 

Oheismateriaaleina asemapiirros, maankäyttöteknikon käynti, päätös toimenpideilmoituksesta ja sähköpostiviestejä.

Esityslistan lähettämisen jälkeen 22.8.2018 Jari ja Marja Kurki ovat lähestyneet teknisen lautakunnan jäseniä, kunnanhallituksen puheenjohtajaa ja vs. kunnanjohtajaa mielipiteellä, joka on pykälän oheismateriaalina. Mielipide on täydennystä aikaisempaan kirjelmään ja se käsitellään osana koko asiakohtaa.

Tekninen johtaja Kimmo Hagman poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: palvelussuhde -ja toimeksiantosuhdejäävi. Esittelijä toimi rakennustarkastaja Antti Närvänen.

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Närvänen, rakennustarkastaja, antti.narvanen@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää em. lausunnon perusteella hylätä kiinteistön 623-416-3-13 tekemän pyynnön pysäyttää kiinteistöllä 623-416-3-38 tapahtuva kesäkeittiöön liittyvä terassin rakentaminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistöjen 623-416-3-38 ja 623-416-3-13 omistajat, rakennustarkastaja, tekn.johtaja