Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Urheilukentän saneeraus

PuuDno-2020-112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Rakennushankkeessa Puumalan urheilukentän juoksuratojen pinnoitteet ja ratojen reunakiskojet uusitaan, samoin sisäkentän suorituspaikkojen Novotan-pinnoitteet alusrakenteineen. Myös hyppy- ja heittolajien suorituspaikat uusitaan tai korjataan. Novotan-pintaiselle alueelle maalataan muiden rajamerkintöjen lisäksi noin 50 metrin pituiset juoksuradat pariharjoittelua varten.

Vanhat pintarakenteet, myös Novotanin alla oleva huonokuntoinen asfaltti, puretaan pois ennen uusia rakenteita. Juoksuratojen pintaan tulee 50 mm paksuinen punamurske. Toimenpiteet on kokonaisuudessaan kuvattu hankkeen työselostuksesta, joka on oheismateriaalina.

Urheilukentän suorituspaikkojen ja katsomon korjaukseen on Puumalan kunnanvaltuusto päättänyt myöntää 300 000 euron investointimäärärahan. Hankkeelle on haettu vuoden 2019 puolella valtionavustusta liikuntapaikkarakentamisen perustamishankkeiden määrärahasta. Talousarviossa koko urheilukentän kunnostushankkeen aluehallintovirastolta saatavaksi valtionavustukseksi arvioitiin 100 000 euroa. Aluehallintovirastolta saatiin 18.5.2020 päätös 70 000 euron avustuksesta.

Urheilukentän korjaustöistä pyydettiin tarjoukset kahdeltatoista paikalliselta, pääasiassa maansiirtoalan yritykseltä. Määräaikaan 19.5.2020 mennessä tarjouksia saatiin vain yksi. Tämä tarjoushinta ylitti julkisia hankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon, joka on rakennushankkeissa 150 000 euroa.  Kansallisen kynnysarvon ylittävissä, mutta EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa eli kansallisissa hankinnoissa noudatetaan hankintalakia. Kohteen hankintamallissa, avoimessa menettelyssä, kaikki halukkaat voivat hankintalain mukaan tehdä tarjouksen, mikäli hankinnan arvo ylittää 150 000 euroa. Kilpailutus tapahtuu julkaisemalla hankinnasta ilmoitus kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) siten, kuin siitä on erikseen asetuksella säädetty ja kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymissä ilmoituslomakkeissa edellytetty.

Hankinta voidaan keskeyttää myös, mikäli hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, koska tällöin ei voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien kesken.

Edellä kuvatuista syistä urheilukentän korjaustyöurakan hankinta tulee keskeyttää. Hankintayksikkö eli kunta ei voi tehdä yli 150 000 euron arvoista hankintaa ilman hankintalain vaatimaa kansallista kilpailutusta. Keskeyttämisperusteeksi riittää myös se, että tarjouksia on ainoastaan yksi.

Hanke kilpailutetaan kesäkuun aikana asianmukaisesti edellä mainitulla tavalla ja päätös hankinnasta tehdään kesä-heinäkuun vaihteessa. Rakentamisen alkuperäiselle aloitusajankohdalle 27.7.2020 ei näyttäisi siten tulevan viivettä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Puumalan kunnan tekninen lautakunta päättää keskeyttää urheilukentän korjaustyön urakkahankinnan esittelytekstin perustein ja kilpailuttaa kohteen uudelleen kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla.

 

Kunnanjohtaja Matias Hilden poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

28.5.2020 keskeytetty Puumalan urheilukentän korjaustyön urakkakilpailutus on ollut esillä kansallisella julkisten hankintojen sähköisellä ilmoituskanavalla (HILMA) 2.6.-22.6. 2020.

Maanantaihin 22.6.2020 klo 14.00 mennessä saapuneiden tarjousten avauspöytäkirja (oheismateriaalina) ja esitys urakoitsijan valinnasta esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää Puumalan kunnanhallitukselle, että se hyväksyy Sorakola Oy:n tekemän tarjouksen urheilukentän saneerauksesta hintaan 219 000,00 euroa, alv 0%.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.