Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Poikkeamishakemus 623-446-1-86

PuuDno-2020-135

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon, rantasaunan ja  grillikatoksen rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennusten vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Leskelä kylässä Rn:o 1:86, pinta-ala 2710 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-SuurSaimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalla on tällä hetkellä vanha rantasauna, loma-asunto, aitta ja grillikatos.

Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur Saimaan osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 150 k-m2 koska kiinteistön pinta-ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta, rantasaunan sijoittumista 15 m etäisyydelle ranta viivasta ja grillikatoksen sijoittumista vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. Kiinteistön omistajalla on tarkoitus rakentaa paikalle 64 k-m2 suuruinen vapaa-ajan asunto, 15 k-m2 suuruinen rantasauna, 26 k-m2 suuruinen aitta, grillikatos ja 10 k-m2 suuruinen autokatosvarasto. Haettujen rakennusten yhteenlaskettu rakentamisen määrä olisi 115 k-m2.

Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan, rantasauna olemassa olevan rantasaunan kohdalle, loma-asunto aikaisemman aittarakennuksen taakse, grillikatos olemassa olevan grillikatoksen kohdalle sekä uusi aittarakennus tontin takaosaan.

Hakijoiden perustelut poikkeamiselle. Rakennuksia ei pystytä tontilla olevien korkeuserojen ja kallioisuuden takia sijoittamaan muualle, jotta saadaan myös nykyaikainen jätevesien käsittely toteutettua. Rakennusten paikat ovat valittu huolella että kalliota ei tarvitse louhia ja räjäyttää. Rakennusten sijoittamisessa on tarkasti huomioitu etäisyydet toisistaan(paloturvallisuus) ja korkeuserot maastossa.

Naapureita on kuultu.

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla tutustumassa maastoon.

Kiinteistöllä ei ole muita mahdollisia rakennuspaikkoja loma-asunnolle, rantasaunalle eikä grillikatokselle kuin hakijan ehdotetut paikat, jotta maastoa ei tarvitse louhia ja etäisyydet rakennuksista toisiin tulee riittävät paloturvallisuuden takia. Rakennuspaikka on vanha rakennuspaikka, jossa on olemassa olevia rakennuksia. Vanhoja jo huonoon kuntoon menneitä rakennuksia puretaan uusien rakennuksien tieltä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennusten sijoittamiset asemapiirroksessa esitetyille paikoille on perusteltua. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden loma-asunnon rakentamiseen noin 19 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, rantasaunan rakentamiseen noin 9 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sekä grillikatoksen rakentamiseen noin 7 metriin keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Leskelän kylän kiinteistölle 623-446-1-86 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 26.6.2020. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00