Tekninen lautakunta, kokous 23.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Poikkeamishakemus 623-445-13-149

PuuDno-2020-133

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa aittarakennuksen  rakentamisen mahdollistamiseksi.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Vesiniemen kylässä Rn:o 13:149, pinta-ala on 3560 m2.

Poikkeamislupaa haetaan Vesiniemen ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA), jolle kaavamääräysten mukaan saa rakentaa yhden enintään 100 k-m2:n suuruisen yksikerroksisen loma-asunnon sekä sen yhteydessä olevan tai erillisen enintään 30 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen. Lisäksi saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden varasto-/huoltorakennuksen ja käymälän, joiden pinta-ala on yhteensä enintään 20 k-m2.

Rakennuspaikalla on nykyisin lomarakennus 59 k-m2, rantasauna 16 k-m2 ja talousrakennus 10 k-m2 sekä harvaseinäinen puuliiteri. Kiinteistön yhteenlaskettu käytetty kerrosala on tällä hetkellä 85 k-m2.  

Kiinteistön omistaja hakee nyt poikkeamislupaa 36 k-m2 talousrakennuksen rakentamiseksi. Uuden talousrakennuksen koko olisi näin ollen 16 k-m2 suurempi kuin mitä voimassa oleva kaavamääräyksissä sallitaan. Rakennusten lukumäärästä haetaan myös poikkeamista. Rakennetun ja haetun rakennusten kokonaisrakennusmäärä olisi 121 k-m2. Kiinteistön kokonaisrakennusoikeuden ylitystä ei tulisi.

Hanketta ja poikkeamisluvan tarvetta perustellaan sillä, että tarvitaan erilaista tilaa kuin kaavassa on määritelty. Tontin rakennusoikeus ei ylity. Tontin rakennukset ovat väljästi aseteltu toisiinsa nähden.

Naapureita on kuultu. Naapureilla ei ole ollut muistutettavaa poikkeamishakemuksesta.

Rakennustarkastaja on käynyt paikan päällä.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan talousrakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi Puumalan kunnan Vesiniemen kylän kiinteistölle 623-445-13-149 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 26.6.2020. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00