Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Ympäristökuvakatselmukset 2019

PuuDno-2019-181

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään ajankoh­tina. Katselmuksien ajankohdista ja alueista on il­moitettava kiinteistön­omistajille ja -haltioille lautakunnan päättämällä ta­val­la.

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom.). Varastointi ulkosalla on järjes­tet­tävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta kulkuväylältä tai alueelta nä­ky­vää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta (MRL 169 § ).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää valita kaksi lau­ta­kunnan jäsentä sekä ympäristösihteerin ja rakennustarkastajan kat­sel­muksen suorittajiksi. Samalla tekninen lautakunta päättää, että ympäris­tö­ku­va­kat­selmuksia suoritetaan tarpeen mukaan ja niistä tiedotetaan yleis­ten kat­selmusten osalta 30 päivää ennen katselmuksen suorittamista ylei­sellä kuulutuksella ja kiin­teis­tö­koh­tais­ten kat­sel­mus­ten osal­ta 14 päivää ennen katselmuksen suorittamisesta kirjeitse (7 vrk).

 

Päätös

Tekninen lautakunta valitsee ympäristökuvakatselmusryhmään Tiina Lipo-Lempiäisen ja Olli Luukkosen.

Tiedoksi

Valitut lautakunnan jäsenet, Rakennustarkastaja, Ympäristösihteeri