Tekninen lautakunta, kokous 19.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Poikkemishakemus 623-419-5-7

PuuDno-2019-179

Valmistelija

  • Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Lampilan kylässä,​ kiinteistötunnus 623-​419-​5-​7,​ pinta-​ala 2760 m2. Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Itäosien osayleiskaavan loma-​asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA-1), kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikka on maisemallisesti aralla alueella ja rakennusten sijoittelussa ja värivalinnoissa tulee maisemalliset tekijät ottaa erityisesti huomioon.
Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-​asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 150 k-​ m2, koska kiinteistön pinta-​ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä,​ jossa edellytetään uudelle enintään 120 k-​m2:n rakennukselle vähintään 25 metrin etäisyyttä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan siirrettävän aittarakennuksen paikalle. Kunta on tehnyt poikkeamishakemuksesta naapureiden kuulemisen, jonka määräaika päättyy 24.9.2019.

Rakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitetylle paikalle on perusteltua muiden rakennusten sijainti ja maaston muodot huomioon ottaen. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Haettua poikkeamislupaa ei tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, maiseman luonnonmukaisuus ei säily ja ranta-alueen puusto joudutaan poistamaan.

Hakijan mukaan:

Kiinteistöltä kaadetaan n. 100 mäntyä ja koivua ja pintamaat poistetaan. Täyttöä n. xx kuutiota. Rakennetaan rakennusaikainen tie rakennuspaikalle, jonka jälkeen kannas palautetaan nykyleveyteen rakennuksen valmistuttua. Kyse on elementtitalosta ja sen asentamiseen ja maansiirtoon menee Salvokselta yhteensä n 2 viikkoa. Istutetaan rantaan riittävästi puita peittämään näkymää naapuritontin suuntaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Lautakunnan jäsenten tulisi käydä tutustumassa paikkaan henkilökohtaisesti ja arvioida tilanne kuinka rakennuspaikan kannas saadaan entisöityä lähes alkuperäiseen muotoonsa puuston poistamisen ja väliaikaisen tien rakentamisen jälkeen. Lisäksi naapureiden kuuleminen on vielä kesken ja pitää selvittää tarvitaanko väliaikaisen tienkin tekemiseen AVI:lta lupaa, koska joudutaan kuitenkin pengerrystä tekemään vesialueella. Tästä on laitettu lausuntopyyntö 11.9.2019 ELY-keskukselle, joka varmistaa tarvitaanko lupaa AVI:lta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun tarvittavien kuulemisten ja selvitysten puuttumisen vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-keskus