Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Teknisen lautakunnan kokoukset ja kokouskutsun toimittaminen valtuustokaudella 2021 - 2025

PuuDno-2021-181

Valmistelija

  • Maiju Hallivuo, toimistosihteeri, maiju.hallivuo@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassa pidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään sähköisesti. Tällöin tekninen lautakunta tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti torstaina alkaen klo 17.00 kunnantalolla, kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

Teknisen lautakunnan kokouskutsut esityslistoineen lähetetään sähköpostilla vähintään neljä päivää ennen kokousta, jolleivat erityiset syyt ole esteenä, teknisen lautakunnan varsinaisille ja varajäsenille, kunnanhallituksen puheenjohtajalle, kunnanjohtajalle, esittelijälle, pöytäkirjanpitäjälle ja tarkastuslautakunnan jäsenille.
 

Teknisen lautakunnan kokousajoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla. Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa.
Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.