Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Rakennustyön keskeytys 623-415-4-266

PuuDno-2021-131

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan rakennusvalvonnan tietoon on tullut, että Puumalan kunnan Kitulan kylän Liturnelle 4:266 kiinteistöllä (kiinteistötunnus 623-415-4-266) on rakennettu rakennelma.

Kyseisille rakennukselle ei ole myönnetty rakennuslupaa, toimenpidelupaa eikä toimenpideilmoitusta.

Kiinteistö sijaitsee Kotiniemen asemakaava-alueella. Alueen asemakaavassa on AO II merkintä, eli asuirakennusten korttelialue.

Rakennustarkastaja on käynyt maastokäynnillä kiinteistöllä 13.4.2021 ja uudelleen 28.4.2021.

Kiinteistön omistajalle on lähetetty kiinteistön omistajan kuuleminen 13.4.2021. Kiinteistön omistaja on lähettänyt vastineen 4.5.2021. Rakennustarkastaja on kiinteistön omistajalle lähettänyt rakennustyön keskeytyksen 28.4.2021. Tämän jälkeenkin rakennustyötä on jatkettu.

Rakennustyön keskeytys on tuotu Puumalan tekniseen lautakunnan päätettäväksi, jolle Puumalan kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät kuuluvat.

Kiinteistön omistaja on vastineessaan kertonut rakennelman olevan ruuvipaalujen päälle rakennettu siirrettävä vaunu. Kiinteistön omistaja on ehdottanut, että saisi tehdä vaunun kokoamisen loppuun mahdollisimman pian, siirretään se sitten tai ei.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 ja 126 §:n mukaan kyseisen rakennelman pitämiseen on oltava lupa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädetään, että jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka lyö laimin näihin perustavan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Saman lain 185 §:ssä säädetään, että joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa rakentamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö hänelle näissä säädetyn tai määrätyn rakentamista tai ympäristön hoitoa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta sakkoon.

Saman lain 186 §:ssä säädetään vielä, että kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttämisestä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.

Mikäli kiinteistön omistaja ei vapaaehtoisesti poista kyseistä rakennelmaa tontilta, Puumalan tekninen lautakunta harkitsee maankäyttö- ja rakennus-lain 182 §:n mukaisiin pakkotoimiin ryhtymistä. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. uhkasakon asettaminen ja asian ilmoittaminen poliisille esitutkinnan suorittamista varten.

Ennen näihin toimiin ryhtymistä varaa tekninen lautakunta kiinteistön omistajalle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi.

Oheismateriaaleina: kiinteistön omistajan kuuleminen, vastine ja rakennustyön keskeytys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta pitää rakennustyön keskeyttämisen voimassa ja samalla vaatii rakennelman poistamista kiinteistöltä (623-415-4-226) Liturnelle 9.7.2021 mennessä. Vaihtoehtoisesti rakennelmalle tulee hakea ja saada rakennuslupa. Kiinteistön omistajalle laitetaan kuuleminen asian johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajalle on lähetetty kuuleminen rakennustyön keskeyttämisestä 21.6.2021. Kiinteistön omistajalta on tullut sähköposti 21.6.2021, jolla kiinteistön omistaja hakee rakennustyön keskeytyksen päätökseen oikaisuvaatimusta jo aikaisemmin lähettämällään kuulemisella. Kuulemisesta löytyvät kiinteistön omistajan perustelut.

Kiinteistönomistajan aikaisemmin lähettämä kuuleminen on ollut teknisen lautakunnan oheismateriaalina jo 10.6.2021 kokouksessa § 38 rakennustyön keskeytys. Tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen kiinteistönomistajan kuulemisen ollessa päätöksenteon pohjana.

Kiinteistön omistajan kuulemisessa ei ole mitään sellaista maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvaa sisältöä, etteikö kyseiselle rakennelmalle tarvittaisi rakennuslupaa. Rakennustyön keskeyttämistä aikaisemmin tehdyssä teknisen lautakunnan päätöksessä ovat MRL:n 125  ja 126 §:n mukaan kyseisen rakennelman pitämiseen on oltava lupa. Kiinteistön omistajan esittämät väitteet liikuteltavasta vaunusta eivät pidä paikkansa, koska rakennelma on ollut 13.4.2021 alkaen kyseisellä rakennuspaikalla. Koska rakennelma on pysyväisluonteisesti rakennuspaikalla, sille tarvitaan jokin rakentamisen lupa. Kiinteistön omistaja on myös kuulemisessa tuonut esille, että vaunun kasauksessa on käytetty Thermisol-elementtejä, jotka jo itsessään ovat kantavia ja lisäksi kantavuutta on lisätty lujuusleimatulla puutavaralla. Kiinteistön omistaja on myös tuonut esille näkökulmansa vaunun soveltuvuudesta Kotiniemen alueen rakennustapaohjeeseen nähden. Kiinteistön omistajakin on tuonut esille, että rakennelma on tehty pysyväisluonteiseksi rakennelmaksi kyseiselle rakennnuspaikalle. Rakennelmalle on tehty kierrepaaluperustukset. Perustamistapa osaltaan myös edellyttää rakennelman luvanvaraisuutta, koska rakennelma on tehty rakennuspaikalle pysyväisluonteiseksi.

Rakennustarkastaja on kehottanut laittamaan rakennusluvan vireille, koska rakennukset sekä rakennelmat tarvitsevat aina jonkin rakentamisen luvan.

Asemakaava-alueella tulee rakennukset liittää vesijohto- ja viemäriverkostoon, mikäli se on kohtuullisesti järjestettävissä (Puumalan kunnan rakennusjärjestys, tullut voimaan 23.6.2021, valtuusto 10.5.2021 § 10 liite nro 2, rakennusjärjestyksen pykälät vesihuolto 3.8 ja jätevesi 3.10). Alueelle on Puumalan Vesiosuuskunnan toimesta rakennettu vesi- ja viemäriliittymät jokaisen tontin kohdelle, joten liittyminen on helposti järjestettävissä.

Tekninen lautakunta on pitänyt rakennustyön keskeyttämisen voimassa ja vaatinut rakennelman poistamista kiinteistöltä (623-415-4-226, Liturnelle) 9.7.2021 mennessä. Tekninen lautakunta on antanut myös toisen vaihtoehdon, joka on hakea ja saada rakennelmalle asianmukainen rakennuslupa. Kiinteistön omistajalle on myös laitettu kuuleminen.

Koska kiinteistön Liturnelle omistaja ei ole hakenut kiinteistöllä olevalle rakennelmalle mitään lupaa ja on vielä jatkanut rakentamista, teknisen lautakunnan tulee harkita uhkasakon asettamista ja poliisille ilmoittamista esitutkintaa varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta pitää rakennustyön keskeyttämisen voimassa ja vaatii rakennelman poistamista kiinteistöltä (623-415-4-226, Liturnelle) 4.10.2021 mennessä. Tekninen lautakunta asettaa 1000 € uhkasakon rakennelman poistamiselle ja ilmoittaa poliisille esitutkinnan aloittamista varten. Vaihtoehtoisesti rakennelmalle tulee hakea ja saada rakennuslupa. Kiinteistön omistajalle laitetaan kuuleminen asian johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kiinteistön omistaja, poliisi