Tekninen lautakunta, kokous 1.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Poikkeamishakemus 623-428-4-82

PuuDno-2021-178

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistajat hakevat poikkeamislupaa rantasaunan ja aitan rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennusten vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Niinisaaren kylässä Rn:o 4:82 , pinta-ala 6760 m2.

Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Puumalan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan loma-asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA). Rakennuspaikalla on tällä hetkellä loma-asunto ja varasto.

Rakennuspaikka on Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka (RA), jolle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusrakennusoikeus on 250 k-m2, koska kiinteistön pinta-ala on yli 5000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä, jossa edellytetään alle 120 neliöisen rakennuksen sijoittumista vähintään 25 metrin etäisyydelle rannasta. Alle 15 kerrosneliömetrin rantasaunan etäisyys rantakasvillisuuden rajasta tulee olla vähintään 10 metriä. Kiinteistön omistajilla on tarkoitus rakentaa paikalle 15 k-m2 suuruinen rantasauna, 15 k-m2 suuruinen aitta. Rakennuspaikalla on jo olemassa 59 k-m2 suuruinen loma-asunto ja varasto 12 k-m2. Haettujen ja olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu rakentamisen määrä olisi 101 k-m2.

Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan rantasaunan osalla 9,7 m rantakasvillisuuden rajasta ja aitan osalla lähimmillään 5 m päähän rantakasvillisuuden rajasta.

Hakijoiden perustelut poikkeamiselle. Tontin muodon haastavuuden takia poikkeamislupaa tarvitaan sillä etäisyydet eivät rantaan täyty missään kohtaa. Notkelmaan ei voi rakentaa alavuuden takia, joten käytännössä muuta vaihtoehtoa rakennuksille ei ole. Rakennukset sijoittuisivat niin, että järveltä katsottaessa tulisi pisin etäisyys järveltä rakennuksille, joten rakennukset uppoavat paremmin maisemaan. Saunarakennus antaisi myös hieman näkösuojaa naapureilta.

Naapureita on kuultu, eikä heillä ole ollut huomauttamista hankkeeseen.

Rakennustarkastaja on käynyt rakennuspaikalla tutustumassa maastoon.

Kiinteistöllä ei ole kaavaan merkityllä rakennusalueella muita mahdollisia rakennuspaikkoja rantasaunalle eikä aitalle kuin hakijan ehdotetut paikat, jotta maastoa ei tarvitse louhia ja etäisyydet rakennuksista toisiin ovat riittävät paloturvallisuusnäkökulmasta. Rakennusalueen notkelmaan ei ole mahdollisuutta rakentaa alueen alavuuden takia. Rakennuspaikka on vanha rakennuspaikka, jossa on olemassa olevia rakennuksia.

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Rakennusten sijoittamiset asemapiirroksessa esitetyille paikoille on perusteltua. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa naapureille eikä maanomistajien tasapuoliselle kohtelulle.

Liitteenä asemapiirros ja kartat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan uuden rantasaunan rakentamiseen noin 9,7 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja aitan rakentamiseen noin 5 metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta Puumalan kunnan Niinisaaren kylän kiinteistölle 623-428-4-82 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 7.9.2021. Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.