Tekninen lautakunta, kokous 18.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asuntosihteerin valinta 1.4.2021 lukien

PuuDno-2020-250

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan pitkäaikainen asuntosihteeri on irtisanoutunut tehtävästään jäädäkseen hyvin ansaitulle eläkkeelle 1.4.2021 alkaen.

Uutta henkilöä asuntosihteerin virkaan on haettu työpaikkailmoituksella paikallislehdessä, sekä kunnan ja työvoimahallinnon verkkosivuilla. Virkaan valittavalta on hakuilmoituksessa edellytetty soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opisto- tai kouluasteen tutkintoa, sekä riittäväksi katsottavaa perehtyneisyyttä kunnallishallintoon tai vastaaviin toimisto- ja taloushallinnon tehtäviin.

Hakuaika päättyi 24.2.2021 ja määräaikaan mennessä virkaa haki kuusi henkilöä, joista neljää päätettiin pyytää haastatteluihin. Haastattelut käytiin 1.3.2021 ja haastattelijoina toimivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi rivijäsen, sekä tekninen johtaja.

Yhteenveto hakijoista on oheismateriaalina.

Kunnan hallintosäännön 23. pykälän mukaan tekninen lautakunta päättää alaisenaan olevien vastuuhenkilöiden valinnasta, samoin eron myöntää toimielin, joka valitsee viranhaltijan. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot ovat KVTES:n mukaisia.

 

Pöytäkirjanpitäjä Maiju Hallivuo poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjanpitäjänä toimi tekninen johtaja Kimmo Hagman.

 

Jere Puttonen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Tämän pykälän pöytäkirjantarkastajana toimi Laura Penttinen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. merkitä tiedoksi Leena Torvisen eron asuntosihteerin virasta 1.4.2021 alkaen
  2. valita asuntosihteerin virkaan tradenomi Maiju Hallivuon 1.4.2021 alkaen
  3. viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 930 €/kk
  4. että virkasuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat Talouspalvelut/palkat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00