Tekninen lautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Tenniskenttien saneeraus

PuuDno-2019-103

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan Yhtenäiskoulun pihapiirissä olevien, vuonna 1992 valmistuneiden hiekkatekonurmikenttien pintamateriaali uusitaan ja samalla korjataan kenttien virheelliset kaadot. Urakkaan kuuluu ympärysaitojen uusiminen, sekä verkkotoppien ja niiden jalustojen uusiminen. Vanha pintamateriaali puretaan pois ja kierrätetään asianmukaisesti urakoitsijan toimesta. Vanhat aidat jäävät tilaajalle eli kunnalle.

Tenniskenttiä alueella on kolme. Pelikenttäalue ja samalla aidattava alue on ympärysmitoiltaan 63 m x 36 m ja hiekkatekonurmen pinta-ala 2268 m2. Urakkaan kuuluu tekonurmen alustana toimivan kivituhkakerroksen oikaisu vaakatasoon sekä mahdollinen kivituhkakerroksen lisäys ja tiivistys. Urakkaan kuuluvat kaikki materiaalit ja vaadittavat työsuoritukset. Alempia rakennekerroksia ja salaojituksia ei tarvitse uusia.

Ympärysaitamalli on elementtirakenteinen ja se varustetaan kolmella henkilöportilla, sekä 3,6 metriä leveällä huoltoportilla. Aidan korkeus pitkillä sivuilla on kolme metriä ja lyhyillä sivuilla kaksi metriä. Ympärysaidan ja sitä kannattavien pylväiden materiaali on kuumasinkitty teräs, optiona on pyydetty tarjousta aidasta pulverimaalattuna, tumman vihreänä.

Hankkeeseen on haettu aluehallintoviraston avustusta 22 500 euroa. Kunta on varannut hankkeen toteutukseen 50 000 euron määrärahan vuoden 2019 investointiosassaan.

Tarjouksia on pyydetty 2.4.2019 sähköpostitse viideltä suomalaiselta urheilukenttärakentajalta.

Määräaikaan 11.4.2019 klo 16.00 mennessä saatiin tarjoukset kahdelta yritykseltä. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy Saltex Oy:n tarjouksen tenniskenttien saneerauksesta hintaan 76 342,00 euroa, alv 0%.

Teknisen johtajan muutettu ehdotus:
Tekninen lautakunta hyväksyy ehdollisena Saltex Oy:n tarjouksen Puumalan kunnan tenniskenttien uusimisesta hintaan 76 342,00 euroa, alv. 0%.  Ehtona on, että aluehallintovirasto myöntää haettua tukea vähintään talousarvion mukaisesti 20 000 euroa, alv 0%.
Toteutus siirtyy mahdollisesti loppukesälle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet

Muutoksenhaku

Kyseessä on muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, hankinnat jotka alittavat sekä EU-kynnysarvot että kansalliset kynnysarvot

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1    OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusoikeus

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00             

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:
–    hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
–    miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
–    millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00
 

2    OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumalan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00