Tekninen lautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Poikkeamishakemus 623-420-3-106

PuuDno-2019-91

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa rantasaunan laajentamisen mahdollistamiseksi.

Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Liimattalan kylässä Rn:o 3:106, pinta-ala on 5500 m2.

Poikkeamislupaa haetaan Kotkatsaren ranta-asemakaavan loma-asuntojen korttelialueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA), jolle kaavamääräysten mukaan saa rakentaa yhden enintään 80 k-m2:n suuruisen yksikerroksisen loma-asunnon sekä sen yhteydessä olevan tai erillisen enintään 20 k-m2:n suuruisen saunarakennuksen.

Rakennuspaikalla on nykyisin lomarakennus 98 k-m2 ja rantasauna 20 k-m2. Rantasaunan laajentamiseen on haettu ja saatu rakennuslupa vuonna 2014, saadun rakennusluvan mukaan rantasaunan kerrosala nousee 27,5 k-m2:iin. Saunalaajennuksen rakennustyöt ovat hakijan antamien tietojen perusteella aloitettu. Kiinteistön yhteenlaskettu käytetty kerrosala on tällä hetkellä 125,5 k-m2.

Lomarakennuksen laajentaminen on tapahtunut vuonna 2013 Ely -keskuksen antaman poikkeusluvan jälkeen myönnetyn rakennusluvan mahdollistamana. Ely -keskuksen poikkeamisluvassa sallittiin 23 k-m2:n  kokonaisrakennusoikeuden ylitys.

Kiinteistön omistaja hakee nyt poikkeamislupaa rantasaunan laajentamiseksi niin että rantasaunan pinta-ala nousisi 30 k-m2:iin. Uuden rantasaunan koko olisi näin ollen 2.5 k-m2 suurempi kuin mitä nykyisin voimassa olevan rakennuslupa mahdollistaa ja 10 k-m2 suurempi kuin mitä kaavamääräyksissä sallitaan. Kiinteistön kokonaisrakennusoikeuden ylitys olisi tällöin 28 k-m2.

Hanketta ja poikkeamisluvan tarvetta hakija perustelee sillä, että asiantuntijoiden mukaan rakennustekniset, ulkonäölliset ja rakennuskustannukselliset näkökulmat huomioiden saunan laajentamiseen myönnetyt neliöt eivät riitä laajennuksen toteutukseen.

Naapureita on kuultu. Naapurit eivät ole tehneet muistutusta poikkeamishakemuksesta

Haettu poikkeamislupa tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Poikkeamisluvan myöntäminen ei myöskään vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Sijaintikartta, kaavakartta ja -määräykset sekä luonnospiirustukset ovat oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää myöntää hakijalle poikkeamisluvan rantasaunan laajentamisen mahdollistamiseksi Puumalan kunnan Liimattalan kylän kiinteistölle 623-420-3-106 edellä esitetyn perusteella.

Tämä päätös myönnetään julkipanon jälkeen, päätöksen antopäivä on 23.4.2019.

Päätös on voimassa yhden vuoden päätöksen voimaantulopäivästä lukien, missä ajassa hankkeelle on haettava rakennuslupa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon ELY-Keskus, tekninen johtaja, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:  
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi muu selvitys valitusajan alkamisesta
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00