Tekninen lautakunta, kokous 17.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Jäteaseman suunnitelmien hyväksyminen

PuuDno-2019-102

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

 

Venetien pohjoispuolella sijaitseva, nykyisin materiaalien kierrätyskenttänä toiminut alue saneerataan pienjätteen vastaanottokeskukseksi. Alueella välivarastoidut maa-, betoni-, yms. kasat poistetaan ja kentän nykyistä päällysrakennetta vahvistetaan sekä laajennetaan. Alueelle johtavaa Airotietä parannetaan noin 130 metrin matkalta, samassa yhteydessä voidaan jatkaa tällä hetkellä Venetielle päättyviä vesi- ja viemärilinjoja. Osa alueesta aidataan ja aita varustetaan lukittavilla porteilla. Aidatun alueen mitat ovat 38,4 m x 56,2 m. Panssariverkkoaidan sisäpuolinen kenttäalue asfaltoidaan, lisäksi kentälle rakennetaan valaistus, kameravalvonta sekä poistumisliittymät Airotielle.

Suunnitellun aidatun alueen keskellä oleva kiviaineinen purkukasa voidaan käyttää täyttöaineena läheisillä teollisuusalueilla. Pintamaita poistetaan alueen maaleikkausten ja -kaivantojen kohdilta. Näitä, sekä poistettavia rakennekerroksia käytetään alueen eteläpuolelle tehtävään maavalliin, joka toimii ääni- ja näköesteenä Venetien suuntaan. Alueen pintakuivatus tapahtuu sivuojiin, erillistä pintavesien kiinniottoa ei tarvita.

Aidatun alueen ulkopuolelle sijoitetaan itsepalvelukontit, joihin voi tuoda tavallisimpia jakeita, kuten pakkausmuovia, kierrätyslasia, paperia ja pahvia. Aidatulle alueelle sijoitetaan lavat ainakin puujätteelle, tiili- ja betonijätteelle, rakennusjätteelle, käytöstä poistetuille huonekaluille ja sähkö- ja elektroniikkaromulle.  Samalle alueelle sijoitetaan myös vaarallisten aineiden kontti sekä toimistokoppi.

Hankkeen toteutukseen on vuoden 2019 investointiosassa varattu 200 000 euroa. Hankkeeeseen liittyvät urakat ja hankinnat kilpailutetaan touko-kesäkuussa 2019. 

Pienjäteasema-alueen suunnitelmat liitteinä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Puumalan jäteaseman suunnitelmat. 

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
–    se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
–    kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Puumala kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Puumalan kunnan tekninen lautakunta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan oikaisua
–    se, millaista oikaisua vaaditaan
–    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00