Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Teknisen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

PuuDno-2022-7

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Teknisen toimialan vastuuhenkilöt ovat valmistelleet toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osana kunnan vuoden 2021 tilinpäätöstä.

Teknisten palvelujen toimialan toimintatulot ylittivät talousarvion 2,5 %:lla (42 722 euroa) ja toimintamenot ylittyivät 5,8 %:lla (209 451 euroa). Toimintakate oli 8,9 %:a (166 728 euroa) pienempi kuin talousarviossa.

Suurimmat tulojen ylitykset muodostuivat ympäristövalvonnan noin 40 000 euroa ja asumispalvelujen noin 20 000 euroa budjetoitua suuremmista tuloista. Menot ylittyivät budjetoituun nähden euromääräisesti eniten kiinteistöpalveluissa, 133 000 euroa, ja yhdyskuntapalveluissa, 66 000 euroa.

Teknisten palvelujen toimialan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 on liitteenä. Toimintakertomus sisältää myös selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta, sekä investointien toteutuman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021 liitteiden mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.