Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Puumalan ilmasto-ohjelma 2020-2035

PuuDno-2022-67

Valmistelija

  • Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri, timo.hamalainen@puumala.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kuntien ilmasto-ohjelmat ovat päätöksentekovaiheessa. Ohjelmat on valmisteltu osana Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 hanketta (EAKR), jossa on mukana Mikkelin lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Juva, Mäntyharju, Puumala ja Pertunmaa.

Ilmasto-ohjelmien valmistelua on tehty vuoropuhelussa kuntien viranhaltijoiden, seudun tutkimus-ja kehittämisorganisaatioiden, kunnallisten yritysten ja oppilaitosten kanssa. Työssä on hyödynnetty mm. Kuntaliiton, eri ministeriöiden ja tutkimuslaitosten tapahtumia sekä materiaaleja. Hankkeessa on järjestetty kuntakohtaisia ilmastotapaamisia ja webropol-pohjainen ilmastokysely, johon vastasi yhteensä noin 80 henkilöä. 

Ilmasto-ohjelmien tavoitteena on tarjota koottu ilmastonäkökulma kuntien strategiatyön tueksi, määritellä kuntakohtaiset ilmastotavoitteet ja tukea kuntien ilmastotyötä yksityiskohtaisilla toimenpide-esityksillä.

Ohjelmien tavoitteet on suhteutettu kansallisiin tavoitteisiin. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius viimeistään vuonna 2035. Tämä tarkoittaa päästöjen vähentämistä 70 % vuoden 1990 tasosta ja loppujen 30 % vähentämistä hiilinielujen avulla. Päätavoitteen edistämiseksi ohjelmissa on asetettu alakohtaisia tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita. Mikkelin seudun kuntien suurimpia päästölähteitä ovat tieliikenne, energiantuotanto ja –kulutus sekä maatalous, joista kaikista on ohjelmissa omat osionsa. Vuonna 2020 tehtyjen valtakunnallisten vähähiilikarttojen perusteella päästöjä on vaikeinta vähentää maataloudessa. Tämä kannattaa huomioida tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa.

Kunnat voivat toimia omalla metsänhoidollaan esimerkkinä siitä, kuinka metsien puumäärä ja hiilivarasto kasvavat samalla, kun metsistä saadaan tuloja ja muita hyötyjä. Jos seudun muut metsänomistajat seuraavat esimerkkiä, niin metsäisellä seudulla hiilinielutavoitteen saavuttaminen helpottuu.

Seudun luonto vetää ihmisiä puoleensa ja seudun kuntia yhdistää runsas vapaa-ajanasutus. Tavoitteena on kehittää monipaikkaisuutta ja luontoon liittyvää vapaa-ajan viettoa vähäpäästöiseksi vaihtoehdoksi lentäen ja/tai kauas suuntautuvalle matkailulle mm. vähentämällä autoilun tarvetta palveluita parantamalla.

Mikkelin seudulle rakennetaan osana Kuntailmasto 2050 -hanketta ja erillisellä ympäristöministeriön hankerahoituksella Ilmastopolku-nimistä kokonaisuutta, joka tarjoaa tukea ja koulutusta isompiin ja pienempiin ilmastokasvatusprojekteihin osallistujien oman valinnan mukaan. Alueen ilmastotyöstä kootaan esimerkkejä verkkoon ja niitä hyödynnetään opetuksessa ja erilaisten toimintojen ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Luonnos Puumalan ilmasto-ohjelmaksi 2022-2035 on lähetetty lautakunnan jäsenille sähköpostilla 10.2.2022 tutustumista varten.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta merkitsee Puumalan ilmasto-ohjelman 2022-2035 tiedoksi ja siirtää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.