Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Oikaisuvaatimus 21-30-R rakennuslupaan

PuuDno-2022-68

Valmistelija

  • Heikki Virta, rakennustarkastaja, heikki.virta@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön 623-405-1-63 omistajat ovat lähettäneet oikaisuvaatimuksen koskien kiinteistön 623-405-1-73 loma-asunnon rakennuslupaa, lupanumero 21-30-R.

Kiinteistön Eskola 1:63 kiinteistön omistajat vaativat Tyynelä 1:73 kiinteistön rakennusluvan uudelleen käsittelyä siten, että luvassa huomioidaan heidän näkemyksensä naapureina rakennuslupahankkeeseen, sekä vaatimukset välttää suoran näköyhteyden muodostumista uudisrakennukselta tontille 1:63.

Kiinteistön Eskola 1:63 omistajien mielestä naapureiden kuuleminen on tehty virheellisesti, koska heitä viereisen kiinteistön omistajina ei ole kuultu. Heille ei ole annettu tietoa hakemuksen vireille tulemisesta. He eivät ole havainneet että rakennuspaikalla olisi ollut asian vireilläolosta kertovaa tiedotetta.

Kiinteistön Eskola omistajat ehdottaa ensisijaisesti Tyynelä-kiinteistölle rakennettavan rakennuksen keittiön, aulan, wc- ja suihkutilojen ikkunoiden muuttamista läpinäkymättömäksi ns. maitolasiksi. Nämä ikkunat ovat pohjois-koillinen-itä suuntaisia Eskolan pihapiiriin avautuvia.

Kiinteistönomistajien 1:73 vastine oikaisuvaatimukseen:

Arvostamme yhtälailla yksityisyyttä, jonka vuoksi olemme huomioineet kiinteistön 1:63 kesämökin olemassaolon jo suunnitteluvaiheessa. Uudiskohteen pääilmasuunnat ovat nimenomaan lounaaseen ja kaakkoon, poispäin kiinteistön Eskola 1:63 (koillinen) sijainnista.

Lisäksi kiinteistöjemme välillä on jo olemassa oleva hyvää suojapuustoa, joka osaltaan edistää molempien osapuolten yksityisyyttä. Rakennus on suunniteltu muutenkin hyvin maastoon sopivaksi niin väritykseeltään kuin ulkomuodoltaankin ja sen sijoittelu tontille osoittaa selkeästi, että painopiste oman tontin hyödyntämiseen on nimenomaan kiinteistöstä 1:63 poispäin eikä sitä kohti.

Käsityksemme mukaan kunta on pyynnöstämme kuullut kaikkia tarvittavia naapureita eikä kiinteistöllä (623-405-1-63) ole yhteistä rajaa omistamamme kiinteistön kanssa. Rakennusluvasta ei ole tehty oikaisuvaatimusta 14 päivän kuluessa luvan myöntämisestä, joten kiinteistön Eskola 1:63 omistajien oikaisuvaatimukselle ei mielestämme ole perusteita.

 

Kuuleminen ja lausunnot maankäyttö- rakennuslain 133 § mukaan:

Rakennushankkeen vireilletulosta on ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilletulosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

Rakennuslupahakemus Puumalan kunnan rakennusvalvonnan lupapisteeseen on jätetty 19.1.2021. Rajanaapureiden kuuleminen on lähetetty Puumalan kunnan rakennusvalvonnasta 26.1.2021. Naapureina on kuultu rajanaapurin kiinteistön 623-405-1-65 omistajaa sekä vastarannan kiinteistön 623-417-1-388 omistajaa. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa rakennushankkeesta.

Kiinteistön 623-405-1-63 omistajaa ei ole katsottu tarpeelliseksi kuulla, koska se ei ole Tyynelä 1:73 kiinteistön rajanaapuri. Kiinteistöjen 1:73 ja 1:63 välissä on noin 20 metrin maa-alue 1:65 kiinteistöä. Tyynelä 1:73 kiinteistön loma-asunto on kokonaisuudessaan Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan RA-rakennusalueella. Tyynelä 1:73 kiinteistön loma-asunnon etäisyys naapurikiinteistön 1:65 rajaan on 5 m ja rantaan 25 m. Tyynelä kiinteistön uuden loma-asunnon pääjulkisivu on lounaaseen päin eikä kiinteistön 1:63 suuntaan.

Rakennustarkastaja on käynyt maastokäynnillä ympäristösihteerin kanssa 25.1.2022. Tyynelä 1:73 kiinteistön uuden loma-asunnon perustuksilta on otettu valokuvia joiden perusteella 1:73 kiinteistöltä ei ole esteetöntä näkymää kiinteistön 1:63 rantaan eikä kiinteistön pihapiiriin. Kiinteistöjen välillä on suhteellisen hyvä puusto, joka estää näkymän 1:63 pihapiiriin.

Kiinteistön 623-405-1-73 loma-asunnon rakennusluvasta on tehty päätös 10.2.2021. Tyynelä 1:73 kiinteistön loma-asunnon rakennusluvan oikaisuvaatimusaika on mennyt umpeen 26.2.2021. Oikaisuvaatimus on tullut tämän ajan jälkeen, 20.1.2022. Oikaisuvaatimuksen tekijän kiinteistö 623-405-1-63 ei ole Tyynelä 1:73 kiinteistön rajanaapuri. Kiinteistön 1:73 loma-asunto ei olennaisesti vaikuta kiinteistön1:63 rakentamiseen tai käyttämiseen. Kiinteistöä Eskola 1:63 ei voi pitää MRL:n 133 §:n mukaisena naapurina kiinteistölle Tyynelä 1:73. Näiden kiinteistöjen välissä on n. 20 metriä 1:65 kiinteistöä.

Tyynelä 1:73 kiinteistöllä tulee olla rakennusluvan vireillä olosta kertova taulu; MRL 133 §:n mukaisesti hakija on velvollinen tiedottamaan hakkeesta rakennuspaikalla. Tämä teksti on rakennuslupapäätöksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää hylätä kiinteistön 623-405-1-63 oikaisuvaatimuksen esittelytekstissä mainituilla perusteilla. Kiinteistön 623-405-1-73 loma-asunnon lupa 21-30-R on saanut lainvoiman 27.2.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijät, Kiinteistön 623-405-1-73 omistajat, Rakennusvalvonta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00