Tekninen lautakunta, kokous 17.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kantatie 62, pyöräliikenteen yhteystarveselvitys

PuuDno-2022-70

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Pyöräilyn suosio on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja muun muassa pyöräilyyn liittyvä matkailu on lisääntynyt. Tässä sevitystyössä on tarkasteltu yhteysväliä Mikkelin ja Puumalan välillä. Puumalassa on suosittu Saariston rengasreitti ja Mikkelin lähellä muun muassa EcoSairilan alueen työpaikat lisääntyvät, mikä lisää ns. arkipyöräilyn potentiaalia. Työssä onkin selvitetty, minkälaisia pyöräliikenteen ratkaisuja kantatien 62 suunnassa tulisi tehdä.

Selvityksessä ei pitäydytty tiukasti vain kantatiehen 62, vaan etsittiin vaihtoehtoisia reittejä. Tarkastelun perusteella tärkeimmät kohteet yhteysvälillä ovat Mikkelissä Kirkonvarkauden sillan ja EcoSairilan sekä Heinälahden välit, joihin esitetään erillistä jalankulun ja pyöräilyn väylää. Puumalassa Pistohiekan alueessa on matkailullista potentiaalia. Kantatien leventäminen olisi tarpeen, mutta ratkaisu olisi kallis. Hyvä mahdollisuus olisi muodostaa poluista ja yksityisteistä kantatien suuntaiset yhteydet. Hurissalon ja Pistohiekan välillä yksityisteiden parantamisella voi korvata osittain pyöräilyn kantatien pientareella.

Esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen kokonaisuudessaan maksaisi noin 25 miljoonaa euroa. Kustannuksia lisää kallioinen ja vaihteleva maasto. Yksityisteiden käyttö reitteinä vaatii sopimukset tiekuntien kanssa ja mahdollisesti käyttökorvausten maksamisen.     

Työ on tehty ELYn, maakuntaliiton ja kuntien yhteishankkeena syksyn 2021 ja talven 2022 välisenä aikana.

Selvityshankkeen kokonaiskustannukset olivat 11 200 euroa, josta Puumalan kunnan osuus oli 2 800 euroa.  

Selvityksessä ehdotetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla kantatien 62 ja sen lähiympäristön pyöräliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta on mahdollista jalkauttaa. Yhtenä suoraan Puumalan kunnan vastuulle jäävänä toimenpiteenä ehdotetaan ”pyöreän pöydän” -yhteistyöryhmän perustamista. Mukaan kutsuttaisiin Puumalasta ja Mikkelistä pyöräilyä ymmärtäviä tahoja, mutta myös toimijoita Etelä-Karjalan maakunnan puolelta. Tämä ryhmä ideoisi käytännön toimenpiteitä eri kuntien päätöksentekoon vietäviksi.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää:

  1. merkitä tiedoksi Kt 62:n pyöräliikenteen yhteystarveselvityksen ja lähettää selvityksen edelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.
  2. valita “pyöreän pöydän” -yhteistyöryhmään Puumalan kunnan edustajiksi kaksi jäsentä ja kutsua työryhmään edustajat Mikkelistä, Ruokolahdelta ja Imatralta.

Päätös

1. Päätösehdotus hyväksyttiin.

2. Puumalan kunnan edustajiksi valittiin Tuula Vainikka ja Kimmo Hagman.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.