Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportti 1/2019

PuuDno-2019-23

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

 

Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2014 Puumalan kunnan sisäisen valvonnan ohjeet.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan valvontasuunnitelman toteutumisesta tulee raportoida ao. lautakuntaa. Ohjeen mukaan toimialajohtaja laatii toimialaansa koskevan valvontasuunnitelman vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2019 valvontasuunnitelman hyväksyi tekninen lautakunta kokouksessaan 24.1.2019.

Vuoden 2019 teknisen toimialan sisäisen valvonnan suunnitelma käsittelee jätelaskutusta, hankintapäätöksiä sekä satamapalveluita.

Raportit on salassa pidettäviä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15. momentin nojalla (asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta valvontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan vahinkoa asiaan osallisille).

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä teknisen toimialan sisäisen valvonnan raportin vuodelta 1/2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.