Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Poikkeamishakemus 623-419-5-7

PuuDno-2019-179

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Kiinteistön omistaja hakee poikkeamislupaa loma-asunnon rakentamiseksi Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 5.3 määriteltyä rakennuksen vähimmäisetäisyyttä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa. Kiinteistö sijaitsee Puumalan kunnan Lampilan kylässä,​ kiinteistötunnus 623-​419-​5-​7,​ pinta-​ala 2760 m2. Poikkeamislupaa haetaan oikeusvaikutteisen Itäosien osayleiskaavan loma-​asuntoalueeksi merkitylle rakennuspaikalle (RA-1), kaavamääräyksen mukaan rakennuspaikka on maisemallisesti aralla alueella ja rakennusten sijoittelussa ja värivalinnoissa tulee maisemalliset tekijät ottaa erityisesti huomioon.
Rakennuspaikalle saa rakennusjärjestyksen mukaan rakentaa yhden loma-​asunnon ja enintään neljä talousrakennusta. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennusoikeus on 150 k-​ m2, koska kiinteistön pinta-​ala on alle 4000 m2.

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksestä,​ jossa edellytetään uudelle enintään 120 k-​m2:n rakennukselle vähintään 25 metrin etäisyyttä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Rakentaminen tulisi asemapiirroksen mukaan sijoittumaan siirrettävän aittarakennuksen paikalle. Kunta on tehnyt poikkeamishakemuksesta naapureiden kuulemisen, jonka määräaika päättyy 24.9.2019.

Rakennuksen sijoittaminen asemapiirroksessa esitetylle paikalle on perusteltua muiden rakennusten sijainti ja maaston muodot huomioon ottaen. Poikkeamisluvan myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle,​ kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön muulle järjestämiselle. Haettua poikkeamislupaa ei tulisi myöntää. Poikkeamisluvan myöntäminen vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista ja rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeamisluvan myöntäminen johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen, maiseman luonnonmukaisuus ei säily ja ranta-alueen puusto joudutaan poistamaan.

Hakijan mukaan:

Kiinteistöltä kaadetaan n. 100 mäntyä ja koivua ja pintamaat poistetaan. Täyttöä n. xx kuutiota. Rakennetaan rakennusaikainen tie rakennuspaikalle, jonka jälkeen kannas palautetaan nykyleveyteen rakennuksen valmistuttua. Kyse on elementtitalosta ja sen asentamiseen ja maansiirtoon menee Salvokselta yhteensä n 2 viikkoa. Istutetaan rantaan riittävästi puita peittämään näkymää naapuritontin suuntaan.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Lautakunnan jäsenten tulisi käydä tutustumassa paikkaan henkilökohtaisesti ja arvioida tilanne kuinka rakennuspaikan kannas saadaan entisöityä lähes alkuperäiseen muotoonsa puuston poistamisen ja väliaikaisen tien rakentamisen jälkeen. Lisäksi naapureiden kuuleminen on vielä kesken ja pitää selvittää tarvitaanko väliaikaisen tienkin tekemiseen AVI:lta lupaa, koska joudutaan kuitenkin pengerrystä tekemään vesialueella. Tästä on laitettu lausuntopyyntö 11.9.2019 ELY-keskukselle, joka varmistaa tarvitaanko lupaa AVI:lta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Tekninen lautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun tarvittavien kuulemisten ja selvitysten puuttumisen vuoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marko Haataja, rakennustarkastaja, marko.haataja@puumala.fi

Kuvaus

Asemapiirroksessa esitetyt etäisyydet rantaviivaan eivät pidä paikkaansa toisella puolen rakennusta.  Uuden lomarakennuksen etäisyys rantaviivasta on noin 5 metriä, kun ottaa huomioon lasitetun terassin. Rakennus tuollaisenaan tulisi lähimmillään noin viiden metrin, portaineen jopa hieman lähemmäksikin rantaviivasta. Poikkeamislupahakemuksessa tulee myös huomioida kaavamääräys RA-1 sekä tontin pinta-alan 2760 m^2, joka on aika pieni, suhteutettu rakennusoikeus (2760/3000*150) on 138 m^2. Rakennusoikeutta on käytetty 55 m^2, johon ei ole laskettu purettavaa varastoa, mutta sisältää purettavan / siirrettävän aitan.Tämän rakennuksen myötä rakennusten lukumäärä kyseisellä tontilla tulisi täyteen (rakennusjärjestys 5.2). Tontillehan voi rakentaa enintään kaksikerroksisen loma-asunnon, jolloin hakija saisi rakennusoikeutensa "täyteen", mutta haastavien rantaetäisyyksien vuoksi sekin tulisi hyvin lähelle (n. 6-8 metriä) rantaviivasta.

Oheismateriaalissa on kuvia rakennuspaikalta sekä asemapiirros, johon on lisätty jäätien paikka ja kerrosalalaskelma rakennustarkastajan toimesta. Naapurien huomautukset rakennushankkeesta sekä Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunto asiasta löytyvät myös oheismateriaalina.

Hakijan perustelut säännöksistä poikkeamisesta:

Rakennuksen vähimmäisetäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta poikkeaa Puumalan kunnan rakennusjärjestyksestä koska tontti on leveimmilläänkin noin 40 metriä. Meillä on kuitenkin 150 neliötä rakennusoikeutta, josta jää tämänkin hankkeen jälkeen osa käyttämättä. Kyse on ns. vanhasta rakennuspaikasta, jota vähimmäisetäisyydet vedestä eivät koske. Lisäksi samalla paikalla on ollut 60-luvulta lähtien kaksi rakennusta, jotka nyt puretaan ja etäisyydet ovat olleet kutakuinkin samat kuin uudisrakennuksella.
Ympäristö.fi sivulla sanotaan: ”Jos entisellä rakennuspaikalla puretaan vanha rakennus ja halutaan rakentaa uusi, pääsääntöisesti poikkeaminen voidaan myöntää. Uusi rakennus voi olla suurempikin kuin vanha, purettava lomarakennus, jos se sopeutuu maisemaan ja rakennuspaikalle.”
Meidän uusi mökki on kallion ja puiden suojassa kaikilta suunnilta. Rakentaminen toteutetaan luontoa säästäen ja kunnioittaen. Tarvittaessa elementit nostetaan paikalleen isolla nosturilla jäätieltä.
Tonttimme on samalla RA-1 kaava-alueella kuin naapurimme tontti. Naapuri on saanut rakentaa modernin kaksikerroksisen ison mökin ja on tehnyt huomattavia maansiirtotöitä. Meidän maansiirtotarpeet ovat vain murto-osa naapurin toteuttamista. Yhdenvertaisuuden vuoksi myös meillä täytyy olla mahdollisuus moderniin mökkiin. Etäisyys lasikuistin kulmalta vesirajaan 5 metriä ja toiselta puolelta 6 metriä. Asemapiirros päivitetään myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun loma-asunnon poikkeamisen rantaetäisyyksistä, vaikka ne jäävätkin vähäisiksi. RA-1 vaatimus huomioidaan rakennusoikeudessa ja rakentamistapana.

Päätöksen perustelu:

Paikka on kaavoitettu loma-asunnon tontti RA-1, rakennusoikeutta on 150m^2. Rakennusoikeutta ei voi saada käytettyä ilman, että rantaetäisyyksistä joutuu joustamaan. RA-1 otetaan huomioon rakentamisessa, joka tapahtuu talvisaikaan jäätietä pitkin, käytetään suhteutettua rakennusoikeutta, joka on 138 m^2. Lisäksi suurinta sallittua rakennusten lukumäärää (1 lomarakennus ja enintään 4 talousrakennusta) ei ylitetä. Rakentamisen ajoittaminen tehdään talvisaikaan, tällöin säilyy herkkä osa tontin kannaksesta, joka jää naapurin suuntaan koskemattomaksi.

Poikkeamisen myöntäminen ei aiheuta haittaa kaavan toteuttamiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelun tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusluvan myöntäminen kyseisillä ehdoilla ei aiheuta kohtuutonta haittaa naapurille eikä hakijalle.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija, Etelä-Savon Ely-keskus, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä.

Antopäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744. 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite:ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: ma – pe 8.00 – 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
–    päätös, johon haetaan muutosta
–    miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
–    perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä: 
–    päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
–    asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 / 1455.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Puumalan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Keskustie 14, 52200 Puumala
Sähköpostiosoite: kirjaamo@puumala.fi
Puhelinnumero: 015 888 9500
Kunnan kirjaamon aukioloaika: ma – pe 9.00 – 15.00