Tekninen lautakunta, kokous 17.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Lausuntopyyntö Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020-2022

PuuDno-2015-325

Valmistelija

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon pelastuslautakunta on päättänyt pyytää kunnilta lausuntoa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022.

 

Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimen tulee tehdä palvelutasopäätös kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen voimassaolo päättyy vuoden 2019 loppuun.

 

Etelä-Savon pelastuslaitoksen uusi palvelutaospäätös perustuu pitkälti voimassa olevaan palvelutasopäätökseen ja palvelutasopäätöksen perusteeksi tehtyyn uhkien ja riskien arviointiin. Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutaso on tällä hetkellä pääosin riittävä, mutta kehittämistarpeita on myös nostettu esiin.

 

Etelä-Savon pelastuslaitoksen lakisääteisten palveluiden osalta toimintamenot ovat pysyneet vuosien 2014–2018 aikana noin 12,5 miljoonassa eurossa. Toimintatuotot koostuvat pääasiassa kuntien maksusoisuuksista ja ne ovat puolestaan pysyneet noin 13 miljoonassa eurossa. Toimintatulojen ja menojen erotus on käytetty kalustoinvestointeihin. Vuonna 2019 Etelä-Savon pelastustoimen käyttötalouden ja investointien maksuosuus Puumalan osalta on 196 690 euroa.

 

Puumalan kunnan keskusta-alue on sijoitettu toimintavalmiusajassa riskiruuduilla luokkiin II ja III. II riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hälytyksen.  III luokassa aika on 20 minuuttia. Riskiluokituksiin ei ole tulossa Puumalan osalta muutoksia.

 

Puumalan sopimuspalokunnan henkilöstö vanhenee vuosi vuodelta. Tulevina vuosina onkin haasteena löytää tarvittava määrä henkilöitä huolehtimaan pelastuslaitokselle määrätyistä tehtävistä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Hagman, tekninen johtaja, kimmo.hagman@puumala.fi

Sopimuspalokuntien ikärakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevina vuosina.

Puumalan kunnalla ei ole muuta huomautettavaa Etelä-Savon pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksestä vuosille 2020–2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.